Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác năm 2018

( Cập nhật lúc: 10/01/2018  )

 

- Chương trình hoạt động chủ yếu của HĐND tỉnh năm 2018 (Tải về)

 

- Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 (Tải về)

 

- Chương trình hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 2018 (Tải về)

 

- Chương trình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2018 (Tải về)

 

- Chương trình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2018 (Tải về)

 

- Chương trình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2018 (Tải về)

Tác giả: 
Sign In