Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác năm 2019

( Cập nhật lúc: 22/01/2019  )

- Chương trình công tác năm 2019 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Chương trình công tác năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Chương trình công tác năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Chương trình công tác năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tinh (Tải về)

Tác giả: 
Sign In