Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình công tác năm 2020

( Cập nhật lúc: 13/01/2020  )

- Chương trình công tác năm 2020 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Chương trình công tác năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Chương trình công tác năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Chương trình công tác năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Tải về)

 

- Chương trình công tác năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tinh (Tải về)

Tác giả: 
Sign In