Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 về việc hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem tiếp


Danh mục tài liệu theo công văn số 30/VPHĐBCQG-TT ngày 19/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về thông báo danh mục tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bầu cử

Xem tiếp

Sign In