Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phối hợp TXCT sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 05/06/2017  )

- Kế hoạch phối hợp TXCT sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

- Các tài liệu phục vụ TXCT:

 

+ Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 (Tải về)

 

+ Tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tư đến trước kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (Tải về)

 

+ Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (Tải về)

 

+ Dự kiến về thời gian, nội dung kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX (Tải về)

 

- Thông báo phân công chuyên viên phục vụ TXCT (Tải về)

 

Tác giả: 
Sign In