Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 TỈNH BẮC KẠN

 
   

 


Số:  22 /KH-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                  Bắc Kạn, ngày   27 tháng  10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VIII

 
   

 


- Căn cứ Điều 38, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

- Thực hiện Đề án “Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016” ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 20/5/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi là đề án 08).

 Sau khi thống nhất với Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQVN tỉnh, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, như sau:  

I. Nội dung:

1. Tiếp xúc cử tri thường kỳ

- Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2014; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh Bắc Kạn (gửi kèm).

- Báo cáo kết quả kỳ họp bất thường tháng 10/2014 và dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá VIII (gửi kèm).

- Thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh (gửi kèm).

- Thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Tiếp xúc cử tri theo đối tượng: Nội dung do Tổ Đại biểu lựa chọn.

3. Thời gian, địa điểm tiếp xúc: Theo lịch tiếp xúc cử tri (gửi kèm)

II. Thành phần:

1. Tiếp xúc cử tri thường kỳ

- Đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII.

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND, UBMTQVN tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thị xã.

- Đại diện cử tri tham dự hội nghị TXCT do Uỷ ban MTTQVN cấp huyện, xã thống nhất mời dự như thường lệ (Tùy theo điều kiện của từng địa phương, có thể mời cử tri của một xã hoặc theo cụm xã; Điểm TXCT tại thôn mời cử tri trong thôn và có thể mời cử tri tại các thôn trong xã tham dự).

2. Tiếp xúc cử tri theo đối tượng:

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 7, huyện Chợ Đồn: TXCT là cán bộ quản lý, kế toán, Chủ tịch Công đoàn các trường học trên địa bàn huyện Chợ Đồn và phòng giáo dục huyện Chợ Đồn.  

III. Tổ chức thực hiện:

1. Đề nghị Tổ trưởng (hoặc Tổ phó) các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức họp tổ để thảo luận, cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá VIII; Lựa chọn nội dung chất vấn đối với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để chất vấn trực tiếp tại kỳ họp và phân công đại biểu chuẩn bị nội dung tiếp xúc cử tri;

2. Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thực hiện theo Hướng dẫn số 90/HĐND-VP ngày 22  tháng 5 năm 2014.

Biên bản Hội nghị TXCT và báo cáo hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 12/11/2014 bằng văn bản và bản điện tử theo địa chỉ Email: trieuhoaihdnd@gmail.com.

3. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri.

4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện cần thiết để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri theo quy định.

Ghi chú: Kế hoạch và tài liệu TXCT được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: http://hdnd.backan.gov.vn.

Trên đây là kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII. Đề nghị các  cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- TT. Tỉnh ủy (b/cáo);                         

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ  tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;

- TT Huyện ủy, Thị ủy, HĐND, UBND,   

  UBMTTQ các huyện, thị xã;

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh;

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, phường, thị trấn có điểm TXCT;

- Công an tỉnh (Phòng PA83);

- Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn; Cơ quan thường trú Báo nhân dân tại Bắc Kạn; Báo BK, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin);

- LĐVP;

- Phòng TC-HC-QT (phục vụ);

- Phòng: CTĐBQH, CTHĐND, TTDN;

- Lưu VT+HSCV.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Đinh Thị Chuyên San

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9

(Kèm theo Kế hoạch số:  22 /KH-HĐND ngày  27  tháng 10  năm 2014)

 

 

 

Stt

 

Huyện, thị xã

 

Đơn vị

 

Địa điểm

 

Thời gian

Chuyên viên phục vụ

 

1

Ba Bể

Số 1

Trụ sở UBND xã Mỹ Phương

8 giờ, ngày 04/11/2014

Ông Dương Huy Nhân

SĐT: 0973.921.842

Số 2

Trụ sở UBND xã Quảng Khê

8 giờ, ngày 04/11/2014

Ông Hoàng Văn Hùng

SĐT: 0975.265.666

 

2

Bạch Thông

Số 3

Trụ sở UBND thị trấn Phủ Thông

8 giờ, ngày 03/11/2014

Bà Chu Thị  Yến

SĐT: 01656.309.500

Số 4

Trụ sở UBND xã Quang Thuận

8 giờ, ngày 03/11/2014

Ông Nguyễn Văn Thiện

SĐT: 0974.225.943

 

3

Thị xã

 Bắc Kạn

Số 5

Trụ sở UBND xã Nông Thượng

8 giờ, ngày 03/11/2014

 

Bà Mai Thị Hường

SĐT: 0936.602.124

Số 6

Trụ sở UBND xã Xuất Hóa

14 giờ, ngày 03/11/2014

 

4

Chợ Đồn

Số 7

Hội trường UBND huyện Chợ Đồn

8 giờ, ngày 04/11/2014

Ông Nguyễn Văn Thiện

Số 8

Trụ sở  UBND xã Bản Thi

8 giờ, ngày 04/11/2014

Bà Chu Thị Yến

 

 

5

Chợ Mới

Số 9

Trụ sở UBND xã Thanh Mai

8 giờ, ngày 06/11/2014

Ông Dương Huy Nhân

Số 10

Trụ sở UBND xã Yên Hân

8 giờ, ngày 06/11/2014

Ông Hoàng Văn Hùng

 

6

 

Na Rì

Số 11

Trụ sở UBND xã Vũ Loan

8 giờ, ngày 05/11/2014

Bà Chu Thị  Yến

 

Số 12

Trụ sở UBND xã Côn Minh

8 giờ, ngày 05/11/2014

Ông Dương Huy Nhân

7

Ngân Sơn

Số 13

Trụ sở UBND xã Lãng Ngâm

8 giờ, ngày 03/11/2014

Ông Dương Huy Nhân

SĐT: 0973.921.842

8

Pác Nặm

Số 14

Trụ sở UBND xã Nghiên Loan

8 giờ, ngày 05/11/2014

Ông Hoàng Văn Hùng

 

Đề cương báo cáo cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII

Sign In