Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 16/12/2014  )

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9

(Kèm theo Kế hoạch số:   26  /KH-HĐND ngày   16  tháng 12  năm 2014)

 

 

Stt

 

Huyện, thị xã

 

Đvị

Địa điểm

Thời gian

Chuyên viên phục vụ

 

1

Huyện Ba Bể

Số 1

Trụ sở UBND xã Địa Linh

8h ngày 25/12/2014

Nguyễn Văn Thiện

Số 2

Trụ sở  UBND xã Cao Trĩ

8h ngày 25/12/2014

Chu Thị  Yến

 

2

Huyện Bạch Thông

Số 3

Trụ sở UBND xã Lục Bình

14h ngày 26/12/2014

Hoàng Văn Hùng

Số 4

Trụ sở  UBND xã Cẩm Giàng

14h ngày 26 /12/2014

Lục Thị Thúy

 

3

Thị xã Bắc Kạn

Số 5

Trụ sở UBND xã Dương Quang

14h ngày 23/12/2014

Đồng Thị Thu Sa (sđt 0917871019)

Số 6

Trụ sở UBND phường Đức Xuân

8h ngày 23/12/2014

Phùng Thị Mai (sđt 0914583362)

 

4

Huyện Chợ Đồn

Số 7

Trụ sở UBND xã Phương Viên

8h ngày 25/12/2014

Nông Thị Thu Trang

Số 8

Trụ sở UBND xã Quảng Bạch

8h ngày 25/12/2014

Hoàng Văn Hùng (sđt 0975265666)

 

5

Huyện Chợ Mới

Số 9

Trụ sở  UBND xã Mai Lạp

8h ngày 24/12/2014

Lục Thị Thúy (sđt 0972441619)

Số 10

Trụ sở UBND xã Như Cố

8h ngày 23/12/2014

Dương Huy Nhân

 

6

 

Huyện Na Rì

Số 11

Trụ sở UBND xã Cường Lợi

8h ngày 26/12/2014

Dương Huy Nhân

Số 12

Trụ sở UBND xã Liêm Thủy

8h ngày 26/12/2014

Chu Thị Yến (sđt 01656309500)

7

Huyện Ngân Sơn

Số 13

Trụ sở UBND xã Bằng Vân

14h ngày 24/12/2014

Dương Huy Nhân (sđt 0973921842)

8

Huyện Pác Nặm

Số 14

Trụ sở UBND xã Giáo Hiệu

14h ngày 26/12/2014

Nông Thị Thu Trang (sđt 0915.005.225)

 

 

Tác giả: 
Sign In