Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri huyện Bạch Thông trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII

( Cập nhật lúc: 14/01/2016  )
  1. Cử tri huyện Bạch Thông phản ánh:

 

- Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều hộ đã vay mượn và đã làm xong nhà nhưng hiện nay vẫn chưa có tiền hỗ trợ, hoặc đã hỗ trợ 50% trong tổng số tiền hỗ trợ gây khó khăn cho các gia đình. Vấn đề này đã được UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 301/BC-UBND ngày 17/9/2015, tuy nhiên trong khi chờ đợi kinh phí Trung ương cấp về cho tỉnh, đề nghị xem xét ứng trước ngân sách tỉnh để hỗ trợ các nhà đã làm xong nhưng chưa được hỗ trợ để tránh gây bức xúc trong nhân dân.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

- Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tỉnh Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh (lần 02) tại Quyết định số 2239/QĐ-UBND Ngày 10/12/2014 (Đề án đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho ý kiến thẩm tra tại văn bản số 2249/LĐTBXH-NCC ngày 12/6/2015). Theo Quyết định này số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở là: 1.339 hộ. Trong đó số hộ có tên trong danh sách báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội (sau đây viết tắt là ĐĐBQH) năm 2012 là 163 hộ (làm mới 106 hộ, sửa chữa 57 hộ); số hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH là 1.176 hộ (làm mới 651 hộ, sửa chữa 525 hộ).

 

- Theo văn bản số 901/BXD-QLN ngày 08/5/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg thì trước mắt tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số lượng người có công với cách mạng có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH năm 2012. Số lượng người có công còn lại sẽ triển khai sau khi có chủ trương của Chính phủ.

 

Thời gian vừa qua, tỉnh Bắc Kạn đã được Trung ương cấp 9.720 triệu đồng để hỗ trợ nhà ở cho người có công có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH năm 2012. Tuy nhiên theo Đề án được phê duyệt, số hộ có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH giảm so với báo cáo năm 2012 chỉ còn 163 hộ (làm mới 106 hộ, sửa chữa 57 hộ) tương ứng với 5.380 triệu đồng. Số kinh phí còn lại 4.340 triệu đồng, UBND tỉnh đã cấp cho UBND các huyện, thành phố để triển khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH.

 

Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố các hộ không có tên trong danh sách báo cáo ĐĐBQH đã làm xong nhà trước thời điểm tạm dừng Đề án tháng 5/2014 là 421 hộ (làm mới 261 hộ, sửa chữa 160 hộ) tương ứng với số kinh phí là 13.640 triệu đồng. Nếu thực hiện hỗ trợ cho toàn bộ các hộ này thì cần bổ sung số kinh phí là 9.300 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn kinh phí còn hạn hẹp, thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu chi của tỉnh. Dự kiến ngân sách địa phương năm 2016 không có khả năng tạm ứng 9,3 tỷ đồng theo nhu cầu của các huyện để thanh toán cho các hộ đã làm xong nhà như đã nêu ở trên.

 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo các Bộ, ngành Trung ương xem xét cấp kinh phí cho tỉnh để hỗ trợ cho các hộ người có công với cách mạng đã làm nhà xong theo Đề án.

 

- Hiện nay xã Đôn Phong huyện Bạch Thông chưa có đường ô tô đến trung tâm xã, đi lại rất khó khăn, đề nghị sớm đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT257 - Đôn Phong.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Từ những năm 2000, dự án Đường quốc lộ 3B - Đôn Phong huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (trước đây là ĐT 257- Đôn Phong) đã được đầu tư bằng nguồn vốn EU, tuy nhiên qua quá trình khai thác, sử dụng đến nay mặt đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người khi tham gia giao thông, đặc biệt là vào mùa mưa lũ, ô tô không đến được trung tâm xã.

 

Dự án Đường quốc lộ 3B - Đôn Phong huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn với tổng mức đầu tư khoảng 158 tỷ đồng (bao gồm nâng cấp 10,2km đường, xây mới 03 cầu vượt dòng). Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh rất hạn hẹp, không có khả năng cân đối vốn đầu tư dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh đăng kí với Bộ Kế hoạch và Đầu tư vận động nguồn vốn ODA để thực hiện dự án. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét, tổng hợp.

 

- Hiện nay huyện Bạch Thông còn 7 xã có trụ sở làm việc đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh xác định nguồn vốn đầu tư để huyện có cơ sở trình phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 46 trụ sở xã chưa được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn trụ sở làm việc cấp xã (trong đó, huyện Bạch Thông có 07 trụ sở). Trong khi đó, nguồn vốn Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương chỉ thực hiện các dự án nhóm B trở lên (có tổng mức đầu tư trên 45 tỷ đồng đối với công trình nhà dân dụng, nhà làm việc), nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 chỉ đủ để trả nợ khối lượng hoàn thành, bố trí cho các dự án chuyển tiếp và bố trí cho các dự án cần vốn đối ứng ngân sách tỉnh. Do vậy, trong giai đoạn 2016-2020 các trụ sở xã sẽ được bố trí từ các nguồn vốn Cân đối ngân sách phân cấp huyện điều hành, Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Theo dự kiến phân bổ nguồn cân đối ngân sách giai đoạn 2016-2020, cho cấp huyện điều hành, huyện Bạch Thông được giao 39 tỷ đồng. Sau khi trả nợ phần vay tín dụng của huyện, bố trí cho các dự án hoàn thành và chuyển tiếp, số kế hoạch vốn dự kiến có thể khởi công mới khoảng 25 tỷ đồng. Đề nghị UBND huyện Bạch Thông chủ động cân đối nguồn vốn Cân đối ngân sách huyện điều hành và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí đầu tư xây dựng các trụ sở xã đã xuống cấp và các công trình cấp bách khác.Tỉnh sẽ hỗ trợ huyện để đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn.

 

- UBND tỉnh cần có giải pháp huy động nguồn lực bổ sung, đồng thời phân bổ kế hoạch vốn tập trung, tránh dàn trải đề tập trung xây dựng các xã có khả năng đạt NTM trong năm kế hoạch (Bạch Thông phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 mỗi năm đạt thêm 1 xã hoàn thành NTM).

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Trong những năm tiếp theo, nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được tăng cường từ các nguồn:

 

- Ngân sách Trung ương tăng (do giai đoạn 2016 – 2020 chỉ còn 02 Chương trình mục tiêu quốc gia là nông thôn mới và giảm nghèo bền vững);

 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã;

 

- Lồng ghép các chương trình, dự án khác;

 

- Nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, hợp tác xã, cộng đồng dân cư đóng góp.

 

Nguồn vốn ngân sách được phân bổ theo hướng tập trung cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Việc phân bổ vốn được thực hiện theo các văn bản của Trung ương quy định.

 

Đồng thời đề nghị UBND huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp, rà soát những xã có đủ điều kiện để đảm bảo chuẩn NTM theo lộ trình giai đoạn 2016-2020 để thực hiện đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường (với vai trò là chủ đầu tư) bố trí kinh phí để giải quyết tình hình công nợ của các đơn vị tư vấn còn nợ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông trong việc thẩm định hồ sơ chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ). Cụ thể:

 

+ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn chưa thanh toán số tiền: 124.610.000 đ.

 

+ Công ty Cổ phần Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh chưa thanh toán số tiền: 125.125.000 đ.

 

Tổng cộng: 249.735.000 đ.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

a. Đối với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Trung tâm kỹ thuật): Hiện nay do chưa được cấp đủ kinh phí nên chưa cân đối được nguồn kinh phí để thanh toán hết toàn bộ kinh phí thẩm định của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông theo khối lượng hoàn thành của hợp đồng. Ngay khi được bổ sung kinh phí, Trung tâm Kỹ thuật sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ.

 

b. Đối với Công ty Cổ phần công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh: Ngày 27/11/2015, Công ty Cổ phần công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh đã thực hiện xong việc chuyển trả số tiền 125.125.000 đồng cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bạch Thông.

 

- Sớm hoàn thành việc khai thác dứt điểm để hoàn thổ mỏ sắt Sỹ Bình nhằm đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Mỏ sắt Sỹ Bình, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Vạn Lợi (gọi tắt là Công ty) tại giấy phép khai thác số 1707/GP-UBND ngày 10/9/2008, thời hạn 05 năm. Việc khai thác tại mỏ sắt Sỹ Bình: UBND tỉnh có Thông báo số 108/TB-UBND ngày 23/9/2011 đình chỉ hoạt động của mỏ. Như vậy từ tháng 9/2011 đến nay, Công ty đã dừng hoạt động khai thác tại mỏ Sỹ Bình. Sau khi giấy phép khai thác hết hạn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 648/STNMT-KS ngày 12/9/2013 hướng dẫn Công ty lập hồ sơ đóng cửa mỏ theo quy định.

 

Ngày 12/5/2014, Công ty nộp hồ sơ Đề án đóng cửa mỏ Sỹ Bình đến Sở Tài nguyên và Môi trường, tuy nhiên, do hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ nhưng đến ngày 31/8/2015, Công ty mới nộp lại hồ sơ.

 

Ngày 18/9/2015, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ của tỉnh họp thẩm định Đề án đóng cửa mỏ sắt Sỹ Bình. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Hội đồng thẩm định yêu cầu Công ty chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung còn tồn tại để Đề án đóng cửa mỏ sắt Sỹ Bình đảm bảo theo quy định. 

 

2. Cử tri Đinh Thị Mỹ, thôn 2 Khau Cưởm, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông phản ánh:

 

- Việc thi công tuyến đường từ xã Sỹ Bình đi thôn Khuổi Ỏ, xã Nguyên Phúc (do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư) đất, đá trôi xuống ruộng của hộ gia đình bà Lộc Thị Thàn, thôn Nà Phja, xã Sỹ Bình. Đề nghị khắc phục.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Tuyến đường từ xã Sỹ Bình đi thôn Khuổi Ỏ, xã Nguyên Phúc là tuyến đường vòng tránh khu vực phòng thủ, được phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 2220/QĐ- UBND ngày 07/11/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn với chiều dài 5,2 km (điểm đầu Km0 tại thôn Ngoàn, xã Nguyên phúc, điểm cuối Km5+200 giao với đường Sỹ Bình, Khuổi Đẳng Km1+430); Tuyến đường này đã được hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2011 theo đúng thiết kế.

 

Tại thời điểm kiểm tra thực tế cho thấy: Khu ruộng của bà Lộc Thị Thàn (ở thôn Nà Phja, xã Sỹ Bình) nằm cách đường vòng tránh kể trên khoảng 1.000m về phía ta luy âm, phía trên khu ruộng nhà bà Thàn có ao của hộ ông Lê Văn Tường thuộc thôn 3B, xã Sỹ Bình (ao nằm cạnh đường vòng tránh); Trong đợt mưa, lũ do ảnh hưởng của Bão số 2 năm 2014 ao bị vỡ, một khối lượng đất, đá lớn đã trôi và bồi lấp phần ruộng của bà Thàn với diện tích khoảng 1.700m2; Đến nay gia đình bà Thàn đã chủ động khắc phục nhưng lượng cát, sỏi còn nhiều đã ảnh hưởng đến năng suất lúa và cây màu. Sau buổi làm việc tại thực địa các bên tham gia đã thống nhất kết luận: Từ năm 2011 đến trước khi bị bồi lấp, phần ruộng trên của Bà Thàn vẫn canh tác thường xuyên, việc thi công và đưa tuyến đường vòng tránh vào sử dụng không gây ảnh hưởng đến khu ruộng; Nguyên nhân đất, đá trôi bồi lấp ruộng của hộ gia đình bà Lộc Thị Thàn là do ảnh hưởng của thiên tai, làm vỡ ao của ông Tường gây nên

 

- Việc thi công tuyến đường từ thôn Pù Cà, xã Sỹ Bình đi xã Cao Sơn huyện Bạch Thông (do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư) đã đặt cống hướng xuống ruộng của dân, mưa to đất, đá rác thải trôi xuống ruộng của người dân thôn Pù Cà. Đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Tuyến đường CT229- BT từ thôn Pù Cà, xã Sỹ Bình, được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 và điều chỉnh dự án theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn với chiều dài tuyến 8,864 km (điểm đầu Km0 tại thôn Pù Cà, xã Sỹ Bình, điểm cuối Km8+864 giao với đường Cao Sơn - Nà Cáy tại Km9+230); Tuyến đường đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng năm 2013 theo đúng thiết kế.

 

Tại thời điểm kiểm tra thực tế cho thấy: Không phát hiện đất đá, rác thải trên ruộng của người dân thôn Pù Cà; Việc đặt cống thoát nước cho tuyến đường tại km0+500 là đúng với thiết kế và phù hợp với điều kiện địa hình, miệng cống xả hướng xuống suối Pù Cà, cách mặt đường khoảng 70m, không xả thẳng vào ruộng của người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn Bảo số 2 năm 2014 với lưu lượng nước đổ về lớn đã làm trôi khối lượng đất, đá lớn làm bồi lấp lòng suối Pù Cà với chiều dài khoảng 30m, gây tắc nghẽn dòng chảy, làm nước dâng, ngập một phần ruộng với diện tích khoảng 1.000m2 của 03 hộ dân thôn Pù Cà.

 

Sau buổi làm việc tại thực địa các bên tham gia đã thống nhất kết luận: Việc đất, đá rác thải trôi xuống ruộng của người dân thôn Pù Cà, xã Sỹ Bình là không có. Tuy nhiên có việc gây dâng, ngập do ảnh hưởng của thiên tai.

 

- Đề nghị sớm ban hành quyết định phân cấp lại quản lý công trình kênh mương xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông vì: kênh mương Khuổi Đẳng chính là Kênh mương Nà Nhùng thuộc xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 398/BC-UBND ngày 04/12/2015, như sau:

 

Thực hiện việc phân cấp quản lý khai thác trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, đồng thời tổng hợp các công trình mưới xây dựng, các tồn tại vướng mắc để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điểu chỉnh, bổ sung phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng qui định và phù hợp với thực tế của từng địa phương. Sau khi cùng với phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bạch Thông rà soát lại, thấy diện tích tưới của kênh mương Khuổi Đẳng 3 trùng với diện tích kênh mương Nà Nhùng. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu điều chỉnh lại Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 cho phù hợp với thực tế.

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In