Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Chợ Mới sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 21/09/2018  )

1. Cử tri Nguyễn Đình Toán, Chủ tịch UBND xã Bình Văn, huyện Chợ Mới đề nghị: Sở Nội vụ và các phòng ban chuyên môn có liên quan của huyện phối hợp với chính quyền 2 xã Bình Văn, Yên Hân đi kiểm tra ngoài thực địa để xác định rõ đường địa giới hành chính 364 đoạn từ mốc 2H77 đến điểm đặc trưng số 2 khu vực Thắm Làng để chính quyền và nhân dân 2 xã biết rõ và quản lý.

Trả lời:

Thực hiện Kế hoạch số 526/KH-SNV ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn huyện Chợ Mới, ngày 24/10/2016, Sở Nội vụ đã phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chợ Mới, đơn vị thực hiện Dự án 513 và Chủ tịch UBND xã Bình Văn, Chủ tịch UBND xã Yên Hân, công chức Địa chính 02 xã Bình Văn, Yên Hân đi thực địa xác minh cụ thể tuyến ĐGHC đoạn từ mốc 2H77 đến điểm đặc trưng số 02 khu vực hang Thắm Làng và đã chỉ rõ ranh giới ĐGHC giữa 02 xã (đã lập biên bản đi thực địa tuyến ĐGHC và gửi cho UBND xã Bình Văn và xã Yên Hân, huyện Chợ Mới).

2. Cử tri Nguyễn Đình Toán, Chủ tịch UBND xã Bình Văn, huyện Chợ Mới phản ánh:

2.1. Việc triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 còn chưa thực hiện được. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để xã có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

2.2. Hướng dẫn UBND xã Bình Văn các thủ tục để đánh giá chính xác tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định tại tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để xã thực hiện.

Trả lời:

Đối với nội dung kiến nghị 2.1:  Việc hỗ trợ phát triển sản xuất được hướng dẫn thực hiện theo Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 và Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Các định mức cơ chế áp dụng theo Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 – 2020; Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn… Đề nghị UBND xã Bình Văn nghiên cứu và thực hiện theo các văn bản quy định trên.

Đối với nội dung kiến nghị 2.2: Để đánh giá chính xác tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định tại tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, đơn vị thực hiện theo Hướng dẫn số 337/HD-BCĐ ngày 07/9/2017 của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020, theo đó, đề nghị UBND xã Bình Văn nghiên cứu, chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế để có số liệu báo cáo về tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch.

3. Cử tri Ma Đình Hùng, thôn Nà Riền, xã Yên Cư, huyện Chợ Mới phản ánh: Tại văn bản số 289/BC-UBND ngày 15/7/2018, UBND tỉnh đã trả lời ý kiến cử tri về việc bàn giao Vườn ươm Đon Nhậu tại xã Yên Cư, trong đó UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Chợ Mới phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét giao cho UBND xã quản lý, sử dụng cơ sở vật chất Vườn ươm Đon Nhậu trong tháng 7/2018. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa bàn giao. Đề nghị sớm bàn giao cho huyện và xã quản lý.

Trả lời:

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 23/8/2018, UBND huyện Chợ Mới đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Yên Cư tổ chức buổi làm việc kiểm tra hiện trạng quản lý sử dụng vườn ươm Đon Nhậu, xã Yên Cư. Kết quả kiểm tra: Việc tiếp tục duy trì vườn ươm sản xuất cây giống là không khả thi do khí hậu, thổ nhưỡng và không còn nhu cầu sản xuất. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đang hoàn thiện thủ tục thanh lý tài sản trên đất theo quy định và bàn giao lại mặt bằng để UBND xã Yên Cư để quản lý.

4. Cử tri Nguyễn Đình Mạc, thôn Bản Mới, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới phản ánh: Đường 256 đoạn qua thôn Bản Mới (từ gia đình ông Ma Phúc Cát đến suối Khuôn Thắng) dài khoảng 300m nhưng mới chỉ làm mương 250m, còn 50m chưa làm nên rác thải, nước chảy xuống ruộng gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thi công đoạn mương còn lại.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo khắc phục ngay: làm rãnh xây để thoát nước và thi công hết phần rãnh còn lại, khắc phục việc đất đá chảy xuống ruộng. Hiện nay đã khắc phục được tình trạng trên, không còn gây ảnh hưởng đến ruộng của các hộ dân.

Tác giả: 
Sign In