Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ, ngành trung ương trả lời ý kiến cử tri huyện Chợ Mới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

( Cập nhật lúc: 26/03/2015  )

Cử tri Lưu Văn Cường, Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ mới phản ánh về việc thực Nghị quyết số 35/2012/ QH12 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn: Đề nghị quy định một nhiệm kỳ lấy phiếu phiếu tín nhiệm 2 lần ở cuối năm thứ 2 và cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ; chỉ nên quy định 2 mức tín nhiệm là tín nhiệm hoặc không tín nhiệm; mở rộng đối tượng lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh là  trưởng, phó các sở, ngành của tỉnh; trưởng, phó các phòng chuyên môn của UBND huyện, thị xã.

Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trả lời tại văn bản số 55/BCTĐB-CTĐB ngày 06/20/2015 như sau:

Tại kỳ họp thứ bảy và thứ tám, khi thảo luận sửa đổi Nghị quyết 35, một số đại biểu đã phát biểu ý kiến trùng với kiến nghị nêu trên của cử tri và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, giải trình như sau:

Theo Nghị quyết số 35/2012/QH13, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ hằng năm theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4. Tuy nhiên, qua lần đầu thực hiện, nhiều ý kiến đề nghị cần có sự điều chỉnh đối với quy định này bởi nếu lấy phiếu tín nhiệm hai lần trong một nhiệm kỳ hoặc theo định kỳ hàng năm thì thời gian giữa các lần lấy phiếu quá ngắn, không đủ để phản ánh đúng mức độ biến chuyển trong công tác của người được lấy phiếu. Việc lấy phiếu tín nhiệm một lần vào giữa nhiệm kỳ khắc phục được hạn chế kể trên, gắn kết quả lấy phiếu tín nhiệm với việc xem xét, đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ; đồng thời tạo sự đồng bộ với quy định về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong cả hệ thống chính trị theo tinh thần kết luận tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

Ngày 28/11/2014, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (nay là Nghị quyết số 85/2014/QH13, có hiệu lực từ tháng 7/2015), trong đó quy định: Quốc hội, Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ với 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Tác giả:  Thu Hoài tổng hợp
Sign In