Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn trả lời kiến nghị của cử tri huyện Chợ Mới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

( Cập nhật lúc: 26/03/2015  )

1. Đề nghiên cứu xem xét phương án bố trí công việc cho số lao động đang làm việc tại cơ sở Methadone sau khi dự án điều trị cai nghiện bằng Methadone hết hỗ trợ.

          Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn trả lời tại  văn bản số 73/SYT-TTCB ngày 22/01/2015 như sau:

          Trong khuôn khổ dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực châu Á tại Việt Nam do Chính phủ Australia và chính phủ Hoàng gia Hà Lan tài trợ (gọi tắt là Dự án Haarp) có hoạt động can thiệp giảm tác hại, trong đó hợp phần “Điều trị thay thế các chất dạng thuộc phiện bằng Methadone”. Trong năm 2012 dự án triển khai 01 cơ sở điều trị Methanone tại thị xã Bắc Kạn và năm 2013 triển khai thêm 01 cơ sở Methadone tại huyện Chợ Mới. Dự án hỗ trợ kinh phí để cải tạo, sửa chữa, mua trang thiết bị và chi phí phụ cấp cho mỗi cơ sở điều trị Methadone là 05 người, số lao động tại 2 cơ sở này được ký hợp đồng lao động với dự án đến khi kết thúc dự án (đến năm 2014 đóng dự án).

          Năm 2015, dự án Haarp có kế hoạch bàn giao cho ngành Y tế 02 cơ sở Methadone trên để duy trì hoạt động. Hiện tại, nhân lực làm việc ở cơ sở điều trị Methadone tại thị xã Bắc Kạn và cơ sở điều trị Methadone Chợ Mới là viên chức của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới kiêm nhiệm.

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản só 14/UBND-KTTH ngày 06/1/2015 về việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. Hiện tại, Sở Y tế đang xây dựng Đề án xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone và Đề án đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020. Khi đề án được phê duyệt, căn cứ vào nhu cầu thực tế Sở Y tế sẽ triển khai tổ chức thực hiện theo quy định.

          2. Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội đẩy nhanh thời gian chi trả phần vượt quỹ cho các Trung tâm y tế để đảm bảo Trung tâm có tiền trả nợ thuốc, vật tư y tế, hóa chất cho Công ty dược.

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 31/BHXH-TCHC ngày 23/01/2015 như sau:

          Tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, từ năm 2012 đến nay đều bội chi quỹ BHYT, chi phí đa tuyến nội và ngoại tỉnh lớn do số bệnh nhân chuyển tuyến nhiều. Do đó, sau khi kết thúc quyết toán quý IV xong tại tỉnh và chờ thông báo chi phí đa tuyến ngoại tỉnh của BHXH Việt Nam (vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 của năm sau BHXH Việt Nam mới có thông báo) thì mới xác định được tổng số  chi phí khám chữa bệnh BHYT và số tiền vượt quỹ của đơn vị. Để có cơ sở chi trả phần chi phí vượt quỹ, Bảo hiểm xã hội tỉnh phải phối hợp với Sở Y tế tiến hành thẩm định để xác định nguyên nhân vượt quỹ tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới và chuyển số tiền vượt quỹ năm trước cho Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới nếu sau khi thẩm định, nguyên nhân vượt quỹ là khách quan.

          Ý kiến đề nghị của cử tri, BHXH tỉnh xin tiếp thu và sẽ tiếp tục đề nghị BHXH Việt Nam sớm có thông báo chi phí đa tuyến ngoại tỉnh hằng năm để BJXH tỉnh kịp thời phối hợp thẩm định và cấp bổ sung kinh phí theo quy định.

          3. Cử tri đề nghị cho biết các đối tượng là cán bộ là công chức cấp xã đã hết tuổi lao động, nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội có được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần và được làm thủ tục hưởng chế độ hưu không?

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn trả lời tại văn bản số 31/BHXH-TCHC ngày 23/01/2015 như sau:

          Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thực hiện: Trường hợp nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần, có nhu cầu đóng tiếp BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH, để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định. Phương thức đóng hằng tháng, quý hoặc 6 tháng 1 lần trên cơ sở đăng ký với cơ quan BHXH. Riêng trường hợp người lao động đã đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH không quá 6 tháng thì được đóng BHXH một lần thông qua đơn vị sử dụng lao động cho số tháng còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí.

Tác giả:  Thu Hoài tổng hợp
Sign In