Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Na Rì trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 17/07/2018  )

1. Cử tri Nông Xuân Báo, Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Dương, huyện Na Rì đề nghị:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện cầu Phác A (Nà Cai – Xuân Dương), hai mố cầu đã xây dựng gần 10 năm nay nhưng hiện nay các hạng mục khác chưa thực hiện.

- Xem xét đầu tư xây dựng cầu Phác Tuống (Nà Dăm- Xuân Dương) để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân.

Trả lời: Các vị trí cầu nêu tại nội dung phản ánh của cử tri thuộc tuyến đường đảm bảo giao thông của Dự án cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - Cửa khẩu Pò Mã (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Kạn). Dự án do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư , tuy nhiên Dự án này thuộc danh mục dừng giãn tiến độ theo Nghị quyết số 11/2011/NQ - CP của Chính phủ, theo đó Dự án phải phân kỳ đầu tư, một số hạng mục cầu, đường đang thi công dở dang phải dừng, giãn tiến độ. Dự kiến giai đoạn 2 của dự án sẽ được tiếp tục triển khai vào cuối năm 2018, các thủ tục bố trí vốn cho giai đoạn 2 đã được Bộ Giao thông Vận tải trình cấp có thẩm quyền quyết định. Sau khi được bố trí vốn Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục triển khai thực hiện.

2. Cử tri Lô Minh Tâm, thôn Nà Vẹn, xã Xuân Dương, huyện Na Rì đề nghị: Nâng cấp tuyến đường giao thông từ xã Xuân Dương đến huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) để thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân.  

Trả lời: Tuyến đường cử tri phản ánh thuộc dự án "hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" do ADB tài trợ, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, dự án đã được Chủ tịch nước phê chuẩn hiệp định vay tại Quyết định số 875/QĐ-CTN ngày 30/5/2018. Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ dự án. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai thực hiện các thủ tục để dự án được khởi công trong thời gian sớm nhất.

3. Cử tri Nông Văn Sùng, thôn Thôm Chản, xã Xuân Dương, huyện Na Rì đề nghị: Giải quyết dứt điểm ĐGHC 364 giữa xã Xuân Dương và xã Liêm Thủy huyện Na Rì.

Trả lời:

Ngày 06/3/2018 và 11/6/2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực vướng mắc ĐGHC giữa xã Xuân Dương và xã Liêm Thủy, huyện Na Rì để đưa ra phương án giải quyết. Sau khi Sở Nội vụ báo cáo kết quả cụ thể (trong quý III/2018), UBND tỉnh sẽ thông tin tới cử tri và các địa phương được biết, báo cáo HĐND tỉnh.

4. Cử tri Nông Thị Ánh, Trưởng trạm Y tế xã Xuân Dương, huyện Na Rì phản ánh: Theo quy định tại Điều 2 và Điểm a, Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các Trạm Y tế xã phải được quyền tự chủ về tài chính và được hưởng các khoản như khối điều trị và khối dự phòng. Đề nghị xem xét bổ sung Trạm Y tế xã vào Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. 

Trả lời: Tại Điều 2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quy định: “Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công); Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư  số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn quy định “Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ”. Như vậy Trạm y tế xã, phường, thị trấn chỉ có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, chưa có tư cách pháp nhân theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên theo Điểm a, khoản 3, Điều 15, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Về đề nghị của cử tri là xem xét bổ sung Trạm Y tế xã vào Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017-2019 cho các đơn vị sự nghiệp y tế (chưa bao gồm Trạm y tế xã, phường, thị trấn), Sở Y tế sẽ chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Na Rì lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Trung tâm y tế huyện Na Rì (trong đó có các trạm y tế).

5. Cử tri Bế Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Văn Minh, huyện Na Rì; Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch xã Chu Hương, huyện Ba Bể đề nghị: Có hướng dẫn thiết kế mẫu cho nhà văn hóa thôn trên 80 hộ vì hiện nay mới chỉ có hướng dẫn thiết kế mẫu cho nhà văn hóa thôn 80 hộ; xem xét, điều chỉnh mẫu thiết kế nhà văn hóa cho phù hợp với thực tế địa phương.

Trả lời: Về việc hướng dẫn thiết kế mẫu Nhà văn hóa thôn có quy mô trên 80 hộ: Ngày 06/7/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 975/SXD-QLXD V/v giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình hạ tầng nông thôn, theo nội dung tại mục 1 của văn bản trên, đối với những thôn có nhu cầu xây dựng nhà văn hóa thôn lớn hơn 80 chỗ ngồi thì áp dụng mẫu nhà văn hóa xã 100 chỗ ngồi hoặc 150 chỗ ngồi.

Về việc điều chỉnh thiết kế mẫu nhà văn hóa thôn: Nội dung này UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Văn bản số 5669/UBND-XDCB ngày 14/11/2017 về việc giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trường hợp khi căn cứ theo điều kiện thực tế, địa phương có nhu cầu điều chỉnh thiết kế công trình khác với các nội dung chỉ đạo tại Văn bản trên, thì chủ đầu tư chủ động nghiên cứu, lựa chọn phương án thiết kế phải đảm bảo các tiêu chí theo Hướng dẫn số 337/HD-BCĐ gày 07/9/2017 của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020, tuy nhiên nên hạn chế thay đổi về quy mô diện tích và phương án kiến trúc chính của công trình. Trong trường hợp này, việc lập dự toán công trình dựa trên khối lượng dự toán của thiết kế mẫu có tính thêm khối lượng phát sinh tăng, giảm ngoài thiết kế mẫu như theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 560/SXD-QLXD ngày 03/5/2018 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán thiết kế điển hình các công trình xây dựng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

6. Cử tri Nông Xuân Báo, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Xuân Dương, huyện Na Rì đề nghị: Thực hiện việc xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa theo Hướng dẫn số 255/HD-BCĐ ngày 07/8/2013 của  Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn chi tiết việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (Hướng dẫn 255). Theo đó, Tiêu chí để đạt Thôn văn hóa phải đạt 80 điểm trở lên; 90% hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; không có người vi phạm đến mức xử lý hình sự. Đối với tiêu chuẩn gia đình văn hóa, không có người bị xử lý hành chính về môi trường; không có người bị xử lý hành chính về an toàn lương thực, thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế ở địa phương cơ sở khi bình xét còn lúng túng, cụ thể như: khi xét Thôn văn hóa, xét Gia đình văn hóa lại vướng mắc vì có gia đình cưới tảo hôn, nhưng theo quy định thì chỉ bị xử phạt hành chính, chưa đến mức xử lý hình sự. Đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh hướng dẫn cụ thể hơn đối với việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” để thuận lợi cho địa phương thực hiện.

Trả lời: Theo Hướng dẫn số 255/HD-BCĐ ngày 07/8/2013 của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bắc Kạn. Nếu gia đình cưới tảo hôn sẽ bị trừ 23 điểm nên chỉ còn tối đa 77 điểm và do vậy không thể đạt gia đình văn hóa.

Đối với danh hiệu “Làng văn hóa ”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương: Mỗi thôn, làng, bản văn hóa đạt từ 80 điểm trở lên nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau: Có 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; Không có người vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự; Không có người bị xử lý hành chính về vệ sinh môi trường; Không có người bị xử lý hành chính về vệ sinh an toàn lương thực, thực phẩm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến và kinh doanh.

Do vậy, căn cứ những quy định trên thì làng, thôn, bản mặc dù có gia đình cưới tảo hôn nhưng vẫn đạt trên 80 điểm và không vi phạm vào các tiêu chí bắt buộc trên thì vẫn được xét danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa" và tương đương theo quy định.

7. Cử tri Nông Xuân Báo, Chủ tịch UBMTTQVN xã Xuân Dương, huyện Na Rì đề nghị: Xem xét đổi tên Hội chợ văn hóa truyền thống xã Xuân Dương (25/3 âm lịch) đúng với tên gọi trước đây là Chợ tình Xuân Dương.

Trả lời: Việc đổi tên “Chợ tình Xuân Dương” thành “Hội chợ văn hóa truyền thống xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn” được quy định tại Quyết định số 476/QĐ-UB ngày 17/5/1999 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Năm 2015, để bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc của tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai lập hồ sơ khoa học Hội chợ văn hóa truyền thống xã Xuân Dương, huyện Na Rì. Theo đó về tên gọi (thực hiện theo mục 1, Điều 5 của Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010) được ghi trong hồ sơ khoa học của di sản thì: Tên thường gọi là Hội chợ văn hóa truyền thống xã Xuân Dương và tên gọi khác vẫn sử dụng đồng thời theo tên gọi trước đây là Chợ tình Xuân Dương. (Công văn số 685/SVHTTDL-QLVH ngày 10/7/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

8. Cử tri Lô Minh Tâm, thôn Nà Vẹn, xã Xuân Dương huyện Na Rì đề phản ánh: Kết quả giải quyết vụ án Lô Đình Trưởng không thỏa đáng, đề nghị xem xét lại.

Trả lời: Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Na Rì đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, trưng cầu giám định nguyên nhân chết và tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ và Khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nông Minh Hằng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. Căn cứ tài liệu, hồ sơ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Na Rì đã kết luận: Vụ việc Lô Đình Thưởng chết ngày 01/6/2015 tại thôn Nà Cà, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn là tai nạn rủi ro, nguyên nhân do Thưởng chở gỗ nặng, cồng kềnh, xe mất lái dẫn đến xảy ra tai nạn. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an huyện Na Rì

là đúng quy định pháp luật và đã được Viện KSND huyện Na Rì đồng ý tại Thông báo số 12/TB- VKS ngày 23/10/2015. Những kiến nghị của cử tri đã được cơ quan CSĐT Công an huyện trả lời tại Văn bản số 151/CV-CSĐT ngày 21/12/2015, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Na Rì trả lời tại công văn số 73/VKS-KT ngày 14/12/2015 và Công văn số 98/VKS-KT ngày 24/12/2015.

9. Cử tri Hoàng Văn Lượng,  thôn Thôm Chản, xã Xuân Dương, huyện Na Rì cho biết: Liệt sỹ Hoàng Văn Chương địa chỉ xã Chi Lăng, huyện Na Rì (nay là xã Xuân Dương) hy sinh năm 1949 nhưng hiện nay không nằm trong danh sách liệt sỹ của xã. Đề nghị các cấp, ngành chức năng trả lời rõ lý do tại sao.

Trả lời: Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ liệt sĩ hiện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đang quản lý và thực hiện chế độ thì không có liệt sĩ Hoàng Văn Chương, địa chỉ: xã Chi Lăng, huyện Na Rì (nay là xã Xuân Dương, huyện Na Rì) hy sinh năm 1949. Vấn đề này, đề nghị cử tri cung cấp thêm thông tin về liệt sĩ (ngày tháng năm sinh, nơi hy sinh, đơn vị, cấp bậc, chức vụ... ; địa chỉ, họ tên thân nhân liệt sĩ...) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn để được hướng dẫn và tra cứu.

10. Cử tri Hoàng Văn Cương, thôn Pác Ban, xã Văn Minh, huyện Na Rì phản ánh: Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1960/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Quyết định 1960). Theo đó, ông Cương có tên trong danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định số 108. Ông Cương đã có đơn khiếu nại Quyết định số 1960. Ngày 07/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Cương (Quyết định 357). Kết luận tại Quyết định 357 đã nêu rõ: “kết quả phê duyệt công chức, viên chức thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với ông Hoàng Văn Cương tại Quyết định số 1960 là sai do căn cứ để thực hiện xét tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với ông Hoàng Văn Cương không đúng”. Đồng thời, tại Điều 2, Quyết định 357 có ghi: “Giao Chủ tịch UBND huyện Na Rì tổ chức họp lại để xác định đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với ông Hoàng Văn Cương và có giải pháp xử lý; Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Na Rì tổ chức họp kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan đã có sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với ông Hoàng Văn Cương”. Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc, thông báo kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan và giải pháp xử lý đối với trường hợp ông Cương để cử tri được biết.

Trả lời:

Để giải quyết vụ việc của ông,  ngày 15/5/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ (Công văn số 2368/UBND-TCD) rà soát, xác minh, làm rõ căn cứ; báo cáo lại toàn bộ quá trình xét tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với ông Hoàng Văn Cương. Khi có kết quả xác minh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Na Rì giải quyết vướng mắc, thông tin tới cử tri và báo cáo HĐND tỉnh.

 

Tác giả: 
Sign In