Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ quan chức năng trả lời kiến nghị cử tri huyện Pác Nặm trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 13/12/2016  )

 

1. Cử tri Lục Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm đề nghị có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho cán bộ luân chuyển công tác giữa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để thu hút, động viên và khuyến khích cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 416/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016, như sau:

 

Hiện nay, Trung ương chưa có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ luân chuyển công tác giữa xã, phường, thị trấn, do đó tỉnh Bắc Kạn chưa thực hiện việc hỗ trợ này. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016-2020, trong thời gian tới sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ luân chuyển giữa các xã, phường, thị trấn để động viên và khuyến khích cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

 

2. Cử tri Hà Việt Phương, Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm kiến nghị: Xem xét trích nguồn kinh phí từ việc thu phí bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Hải Nam, địa chỉ tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn khai thác tại mỏ đá Kéo Pựt, xã Nhạn Môn để địa phương thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 416/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016, như sau:

 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thì: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

 

Tuy nhiên, tại Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho tỉnh Bắc Kạn, Bộ Tài chính đã tính cả nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để cân đối, bố trí các nhiệm vụ chi chung của ngân sách địa phương (số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương được ổn định từ năm 2011đến hết thời kỳ ổn định ngân sách), trong đó, không giao riêng nhiệm vụ chi đầu tư từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cho tỉnh. Đối với năm 2017, là năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, tương tự như thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015, khoản thu phí bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản cũng được Bộ Tài chính điều hòa chung vào thu cân đối ngân sách địa phương và bố trí cho các nhiệm vụ chi cân đối ngân sách của địa phương, trong đó có chi sự nghiệp môi trường. Theo đó, tỉnh không giao riêng dự toán cho nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường nơi có khai thác khoáng sản từ nguồn thu này cho các huyện.

 

Để khắc phục những tổn thất môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản, nếu thật sự cần thiết, cấp bách, huyện Pác Nặm có thể căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, xem xét, bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách huyện cho phù hợp.

 

3. Cử tri Lục Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm kiến nghị:

 

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó tại phần cải cách bộ máy quy định chức danh kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau: “Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi”.

 

Tuy nhiên, tại Quyết định số 1597/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn và tuổi đời của 02 chức danh trên như sau:

 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã: Tuổi đời từ 25-55 đối với nam; từ 25-50 đối với nữ; Chủ tịch Hội Người cao tuổi: Là Hội viên Hội Người cao tuổi, tuổi đời từ 50 trở lên.

 

Vậy trong quá trình thực hiện ở địa phương nếu người đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã chưa đủ 50 tuổi trở lên thì có thực hiện kiêm chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi không ?.

 

Trả lời: UBND tỉnh trả lời tại văn bản số 416/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016, như sau:

 

Tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó tại phần cải cách tổ chức bộ máy, đối với cấp xã với những chức danh không chuyên trách theo hướng: “Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi”. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp.

 

Tác giả:  Huy Nhân (tổng hợp)
Sign In