Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 01/2019 của HĐND tỉnh

( Cập nhật lúc: 27/02/2019  )

 

 

Stt

Ngày nhận đơn

Họ và tên, địa chỉ người gửi

Xử lý

Kết quả xem xét, giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền

 

1

4/1/2019

Nông Văn Đinh, thôn Nà Sát, xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì

Chuyển Ban Tổ chức Tỉnh ủy, văn bản số 02/HĐND-VP ngày 07/01/2019

Công văn số 1448-CV/BTCTU ngày 15/02/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

2

9/1/2019

Đại biểu Dương Văn Tính chuyển ý kiến cử tri Nông An Quý, thôn Pò Chẹt, xã Lam Sơn, huyện Na Rì

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 28/HĐND-VP ngày 29/01/2019

Công văn số 588/UBND-TH ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh

3

24/01/2019

Triệu Thị Phiên, tổ Khuổi Thuổm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Chuyển Giám đốc Sở LĐTBXH, văn bản số 04/HĐND-VP ngày 14/02/2019

Công văn số 312/LĐTBXH-NCC&BVCSTE ngày 21/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

30/01/2019

Trần Văn Minh, Trần Văn San, thôn Khuổi Phấy, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới

Chuyển Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản số 03/HĐND-VP ngày 31/01/2019

Công văn số 25/UBND-TCD ngày 15/02/2019
2) Công văn số 303/PCBK-P.TTBVB&PC ngày 20/02/2019 của Công ty Điện lưc Bắc Kạn

 

Tác giả:  Thu Sa (Tổng hợp)
Sign In