Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cập nhật tình hình thông tin kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền gửi HĐND tỉnh trong tháng 7/2018

( Cập nhật lúc: 06/09/2018  )

STT

NGÀY NHẬN ĐƠN

HỌ VÀ TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI GỬI

VĂN BẢN ĐÃ CHUYỂN HOẶC ĐÔN ĐỐC

KẾT QUẢ XEM XÉT, GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

 

1

5/7/2018

Cử tri tổ 3, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Chuyển Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, văn bản số 116/HĐND-VP ngày 11/7/2018

Văn bản số 1556/BCH-TTQP ngày 25/7/2018 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tác giả:  Thu Sa tổng hợp
Sign In