Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tái giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai

( Cập nhật lúc: 28/08/2019  )
Từ ngày 05/8-15/8/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức tái giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với UBND thành phố và UBND các xã, phường Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nông Thượng, Dương Quang.Tham gia đoàn giám sát có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố.

 

Đoàn giám sát tại UBND phường Phùng Chí Kiên


Qua công tác giám sát cho thấy, UBND thành phốđã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tại Thông báo số 139/TB-HĐND ngày 29/9/2017 thông báo kết quả giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2007 đến tháng 6/2017 liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Ban hành 03 văn bản quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Bắc Kạn và UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện các nội dung theo các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vưc đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân. Một số xã, phường có nhiều cố gắng, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện cấp lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án (xã Nông Thượng, phường Nguyễn Thị Minh Khai). UBND thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã phường liên quan phối hợp thực hiện từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nội dung các bản án trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

 

Tuy nhiên, tại thời điểm giám sát vẫn còn một số hạn chế như: Một số đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chưa quan tâm giải quyết hết thẩm quyền; số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp lại còn thấp; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nội dung các bản án chưa được chặt chẽ, hiệu quả; công tác thông tin, tuyên truyền còn hạn chế; chưa chủ động rà soát, phân loại, tổng hợp, báo cáo các trường hợp khó khăn vướng mắc; chưa kịp thời báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn theo yêu cầu.

 

Thông qua hoạt động tái giám sát để đánh giá việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND về việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai; đánh giá kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc; hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In