Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 21/12/2018  )

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

Báo cáo của UBND tỉnh

1

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

437/BC-UBND

Ngày 11/10/2018

Tải về

2

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

458/BC-UBND

Ngày 31/10/2018

Tải về

3

Báo cáo kết quả thực hiện đối với các nội dung tại phiên chất vấn và trả lời chất của UBND tỉnh tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

460/BC-HĐND

Ngày 01/11/2018

Tải về

4

Báo cáo công tác giải quyết  khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2018; nhiệm vụ năm 2019

462/BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

5

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát của HĐND tỉnh từ 01/10/2017 đến 20/10/2018

464/BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

6

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

465/BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

7

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

466/BC-HĐND

Ngày 01/11/2018

Tải về

8

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ năm 2019

467-BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

9

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

468/BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

10

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019

469/BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

11

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn

470/BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

12

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng năm 2019

471/BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

13

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về tăng cường hiệu quả sử dụng biên chế sự nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế trên địa bàn tỉnh

472/BC-UBND

Ngày 01/11/2018

Tải về

14

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2018; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 và xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm giai đoạn 2019-2020

492/BC-UBND

Ngày 21/11/2018

Tải về

15

Báo cáo tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2018 (tính đến ngày 20/11/2018)

501/BC-UBND

Ngày 26/11/2018

Tải về

16

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Bắc Kạn

511/BC-UBND

Ngày 29/11/2018

Tải về

17

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các nội dung chất vấn của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan từ đầu nhiệm kỳ đến nay

516/BC-UBND

Ngày 03/12/2018

Tải về

18

Báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX

517/BC-UBND

Ngày 03/12/2018

Tải về

19

Báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế năm 2018

521/BC-UBND

Ngày 04/12/2018

Tải về

20

Báo cáo tổng hợp về việc tiếp thu, giải trình một số nội dung đối với các Báo cáo và Tờ trình trình kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX

528/BC-UBND

Ngày 08/12/2018

Tải về

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh

1

Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX (thuộc lĩnh vực của Ban Pháp chế)

82/BC-HĐND

Ngày 05/11/2018

Tải về

2

Báo cáo kết quả thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực của Ban Văn hóa – Xã hội

83/BC-HĐND

Ngày 14/11/2018

Tải về

3

Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

85/BC-HĐND

Ngày 22/11/2018

Tải về

4

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

86/BC-HĐND

Ngày 26/11/2018

Tải về

5

Báo cáo thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

87/BC-HĐND

Ngày 26/11/2018

Tải về

6

Báo cáo thẩm tra kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2018; nhiệm vụ năm 2019

88/BC-HĐND

Ngày 26/11/2018

Tải về

7

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

89/BC-HĐND

Ngày 26/11/2018

Tải về

8

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019 (thuộc lĩnh vực Ban Dân tộc)

90/BC-HĐND

Ngày 26/11/2018

Tải về

9

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019

91/BC-HĐND

Ngày 29/11/2018

Tải về

10

Báo cáo tổng hợp kêt quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

92/BC-HĐND

Ngày 27/11/2018

Tải về

11

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

93/BC-HĐND

Ngày 29/11/2018

Tải về

12

Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2018 (lĩnh vực pháp chế)

94/BC-HĐND

Ngày 29/11/2018

Tải về

13

Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 và phương hướng năm 2019

95/BC-HĐND

Ngày 29/11/2018

Tải về

14

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo

96/BC-HĐND

Ngày 29/11/2018

Tải về

15

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020

97/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

16

Báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

98/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

17

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đối với kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

99/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

18

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019 (lĩnh vực Văn hóa – Xã hội)

100/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

19

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

101/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

20

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thí điểm thành lập Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

102/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

21

Báo cáo thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

103/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

22

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

104/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

23

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngấn sách năm 2018, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019; xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm giai đoạn 2019-2021

105/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

24

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Bắc Kạn

106/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

25

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của tỉnh Bắc Kạn

107/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

26

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chù đối với xã, phường, thị trấn; mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

108/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

27

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2020

109/BC-HĐND

Ngày 30/11/2018

Tải về

28

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”

 110/BC-HĐND  

Ngày 30/11/2018

Tải về 

29

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Bắc Kạn

111/BC-HĐND

Ngày 04/12/2018

Tải về

30

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức năm 2019

112/BC-HĐND

Ngày 05/12/2018

Tải về

31

Báo cáo tổng hợp thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND năm 2018; nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019

113/BC-HĐND

Ngày 06/12/2018

Tải về

32

Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019 (lĩnh vực Văn hóa – Xã hội)

114/BC-HĐND

Ngày 06/12/2018

Tải về

33

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

115/BC-HĐND

Ngày 07/12/2018

Tải về

34

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

116/BC-HĐND

Ngày 07/12/2018

Tải về

35

Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến tháng 8/2018 (Nguồn cân đối ngân sách địa phương và trái phiếu Chính phủ)

117/BC-ĐGS

Ngày 07/12/2018

Tải về

36

Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019

126/BC-HĐND

Ngày 19/12/2018

Tải về

Báo cáo của các cơ quan Tư pháp

1

Báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (số liệu tính từ 01/01/2018– 31/10/2018)

109/BC-TA

Ngày 31/10/2018

Tải về

2

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019

487/BC-CTHADS

 

Ngày 31/10/2018

Tải về

3

Báo cáo công tác kiểm sát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX.

582/BC-VKS

Ngày 01/11/2018

Tải về

Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

1

Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 (Tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX)

46/TB-MTTQ-BTT

Ngày 29/11/2018

Tải về

2

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới 2016-2018

576/BC-MTTQ-BTT

Ngày 03/12/2018

Tải về

 

 

 

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In