Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 27/07/2020  )

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

1

Nghị quyết bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban Quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

06/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

2

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

07/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

3

Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn

08/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

4

Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

09/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

5

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

10/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

6

Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

11/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

7

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

12/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

8

Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn

13/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

9

Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn

14/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

10

Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

11

Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

16/2020/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

12

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

17/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

13

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

18/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

14

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

19/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

15

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 (bổ sung)

20/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

16

Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 5/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

21/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

17

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020

22/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

18

Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020

23/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

19

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Hồ Ba Bể

24/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

20

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tỉnh ủy và Trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn

25/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

21

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2021

26/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

22

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

27/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

23

Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

28/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

24

Nghị quyết kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

29/NQ-HĐND

17/7/2020

Tải về

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In