Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 15/07/2020  )

 

I. Báo cáo của UBND tỉnh

 

1. Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

2. Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, đề nghị của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

3. Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

4. Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

5. Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2020 (Tải về)

  

6. Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

7. Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019 (Tải về)

 

8. Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

9. Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Tải về)

 

10. Báo cáo số 371/BC-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

11. Báo cáo số 380/BC-UBND ngày 04/7/2020 của UBND tỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 (Tải về báo cáo) (Tải về phụ biểu)

 

12. Báo cáo số 381/BC-UBND ngày 05/7/2020 của UBND tỉnh dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về báo cáo)  (Tải về phụ biểu)

 

13. Báo cáo số 399/BC-HĐND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh giải trình bổ sung ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và Phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

14. Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về tình hình phân bổ, sử dụng, giải ngân kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Tải về)

 

15. Báo cáo số 407/BC-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh tiếp thu, giải trình nội dung thẩm tra đối với các Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

16. Công văn số 3955/UBND-GTCNXD ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết  quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể (Tải về)   

 

17. Báo cáo số 415/BC-UBND ngày 15/7/20202 của UBND tỉnh về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá IX (Tải về)

 

 

II. Tờ trình của UBND tỉnh

 

1. Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Phần 1)  (Phần 2)

 

2. Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020 (Tải về)

 

3. Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh quy định định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Tải về)

 

4. Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 3 và Khoản 1 Điều 15 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

5. Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

6. Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh (Tải về)

 

7. Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

8. Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

9. Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

10. Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết "Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn" (Tải về)

 

11. Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

12. Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu và khoán kinh phí cho 04 tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu (Tải về)

 

13. Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 04/7/2020 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Tải về); Công văn thay thế biểu kèm Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 04/7/2020 của UBND tỉnh (Tải về)

 

14. Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 04/7/2020 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Tải về Tờ trình)   (Tải về phụ biểu)

 

15. Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể (Tải về)

 

16. Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 (bổ sung) (Tải về)

 

III. Báo cáo của các cơ quan tư pháp

 

1. Báo cáo số 66/BC-TA ngày 16/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tại kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải về) 

 

2. Báo cáo số 369/BC-VKS ngày 16/6/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

3. Báo cáo số 209/BC-CTHADS ngày 07/5/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/3/2020) (Tải về)

 

4. Báo cáo số 345/BC-CTHADS ngày 06/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh bổ sung kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2020 (từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 30/4/2020) (Tải về)

 

IV. Thông báo số 21/TB-MTTQ-BTT ngày 13/7/2020 của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 (Tải về)

 

V. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh


1. Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 01/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh (Tải về)

 

2. Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 06/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Tải về)

 

3. Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 14/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 (Tải về)

 

VI. Báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh

 

1. Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 02/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

 

2. Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 06/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

3. Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 06/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức và nội dung chi phí quản lý dự án của Ban quản lý xã đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Tải về)

 

4. Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 06/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020 (Tải về)

 

5. Báo cáo số 43/BC-HĐND ngày 06/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh (Tải về)

 

6. Báo cáo số 44/BC-HĐND ngày 06/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh;công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (Lĩnh vực pháp chế) (Tải về)

 

7. Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

8. Báo cáo số 46/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, đề nghị của công dân 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

9. Báo cáo số 47/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 (thuộc lĩnh vực dân tộc) (Tải về)

 

10. Báo cáo số 48/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

11. Báo cáo số 49/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

12. Báo cáo số 50/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực văn hóa-xã hội) (Tải về)


13. Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

14. Báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)


15. Báo cáo số 53/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh (Tải về)

 

16. Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

17. Báo cáo số 55/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

18. Báo cáo số 56/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

19. Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

20. Báo cáo số 58/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh (Tải về)

 

21. Báo cáo số 59/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra chung công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

22. Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung tại Điều 11 của Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

23. Báo cáo số 61/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

24. Báo cáo số 62/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 15 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

25. Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổng hợp thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , bảo đảm quốc phòng và an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

26. Báo cáo số 64/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

27. Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Tải về)


28. Báo cáo số 66/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh (Tải về)

 

29. Báo cáo số 68/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực pháp chế) (Tải về)

 

30. Báo cáo số 69/BC-HĐND ngày 07/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND thẩm tra dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

31. Báo cáo số 70/BC-HĐND ngày 08/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (Tải về)

 

32. Báo cáo số 71/BC-HĐND ngày 09/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 (lĩnh vực pháp chế) (Tải về)

 

33. Báo cáo số 72/BC-HĐND ngày 10/7/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lĩnh vực văn hóa - xã hội) (Tải về)

 

34. Báo cáo số 73/BC-HĐND ngày 10/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 (bổ sung) (Tải về)

 

35. Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 10/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể (Tải về)

 

36. Báo cáo số 75/BC-HĐND ngày 10/72020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Tải về)

 

37. Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 10/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Tải về)

 

38. Báo cáo số 77/BC-HĐND ngày 10/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lĩnh vực kinh tế) (Tải về)

 

39. Báo cáo số 78/BC-HĐND ngày 11/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổng hợp thẩm tra dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

40. Báo cáo số 79/BC-HĐND ngày 11/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của năm 2021 (Tải về)

 

41. Báo cáo số 80/BC-HĐND ngày 13/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 14 và một số ý kiến, kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

42. Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 13/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh (Tải về)

 

43. Báo cáo số 83/BC-ĐGS ngày 15/7/2020 kết quả giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (Tải về)

 

44. Báo cáo số 84/BC-HĐND ngày 15/7/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn (Tải về)

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In