Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Báo cáo trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 20/12/2017  )

 

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

 

Báo cáo của UBND tỉnh

1

Báo cáo Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2017; nhiệm vụ năm 2018

424/BC-UBND

07/11/2017

 Tải về

2

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách

425/BC-UBND

08/11/2017

  Tải về

3

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

426/BC-UBND

08/11/2017

  Tải về

4

Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018

440/BC-UBND

15/11/2017

 Tải về

5

Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

430/BC-UBND

09/11/2017

 Tải về

6

Báo cáo Tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2017

432/BC-UBND

10/11/2017

 Tải về

7

Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

433/BC-UBND

10/11/2017

  Tải về

8

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; nhiệm vụ năm 2018

434/BC-UBND

10/11/2017

  Tải về

9

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2017; dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018 và xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm giai đoạn 2018-2020

464/BC-UBND

29/11/2017

 Tải về

10

Báo cáo Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

471/BC-UBND

03/12/2017

 Tải về

Báo cáo của HĐND tỉnh

1

Báo cáo Kết quả giám sát việc giai quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

81/BC-HĐND

29/11/2017

Tải về 

2

Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

101/BC-HĐND

30/11/2017

Tải về 

3

Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quyết định biên chế công chức năm 2018

102/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

4

Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

83/BC-HĐND

29/11/2017

 Tải về

5

Báo cáo Hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018

 111/BC-HĐND

 07/12/2017

 Tải về

6

Báo cáo thẩm tra Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2017; nhiệm vụ năm 2018

87/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

7

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020”

82/BC-HĐND

29/11/2017

 Tải về

8

Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035

104/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

9

Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

91/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

10

Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

78/BC-HĐND

22/11/2017

 Tải về

11

Báo cáo Kết quả giám sát về công tác quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế từ năm 2014 đến năm 2016

108/BC-HĐND

01/12/2017

 Tải về

12

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

97/BC-HĐND

30/11/2017

Tải về 

13

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

90/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

14

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ cho đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác

89/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

15

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn

95/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

16

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Bắc Kạn

96/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

17

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

84/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

18

Báo cáo thẩm tra Tình hình thực hiện ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 và xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm giai đoạn 2018-2020

107/BC-HĐND

01/12/2017

 Tải về

19

Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018

88/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

20

Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

86/BC-HĐND

30/11/20117

Tải về 

21

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện; thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi các báo cáo tài chính – ngân sách của địa phương đến các cơ quan theo quy định và thời hạn giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp dưới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

93/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

22

Báo cáo Hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

94/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

23

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

98/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

24

Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công tập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội, đơn vị lực lượng vũ trang có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn

92/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

25

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

103/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

26

Báo cáo thẩm tra Các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2017; nhiệm vụ năm 2018

100/BC-HĐND

 

 

30/11/2017

 Tải về

27

Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

85/BC-HĐND

30/11/2017

Tải về 

28

 Báo cáo Thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

106/BC-HĐND

01/12/2017

 Tải về

29

Báo cáo thẩm tra Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

99/BC-HĐND

30/11/2017

 Tải về

30

Báo cáo Tổng hợp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2017 và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2018

 

 

 Tải về

Báo cáo của các cơ quan Tư pháp

1

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn

95/BC-TAND

06/11/2017

Tải về 

2

Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

492/BC-CTHADS

04/10/2017

 

3

Báo cáo Công tác kiểm sát năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

582/BC-VKS

10/11/2017

Tải về 

Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

1

Thông báo Kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh

35/TB-MTTQ-BTT

21/11/2017

 Tải về

           

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In