Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các báo cáo trình tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 31/07/2018  )

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

Báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

1

Báo cáo tình hình phân bổ các nguồn kinh phí chưa giao chi tiết từ đầu năm và nguồn kinh phí bổ sung trong năm 2018

236/BC-UBND

Ngày 19/6/2018

Tải về

2

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

249/BC-UBND

Ngày 21/6/2018

Tải về

3

Báo cáo về việc quản lý, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

243/BC-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

4

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

239/BC-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

5

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 và các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2018

250/BC-UBND

Ngày 21/6/2018

Tải về

6

Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018

223/BC-UBND

Ngày 06/6/2018

Tải về

7

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

245/BC-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

8

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

240/BC-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

9

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh

195/BC-UBND

Ngày 16/5/2018

Tải về

10

Báo cáo về việc giải trình các ý kiến đóng góp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

281/BC-UBND

Ngày 11/7/2018

Tải về

11

Báo cáo về việc thực hiện dự án Khu đô thị Bắc sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

286/BC-UBND

Ngày 13/7/2018

Tải về

12

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018

287/BC-UBND

Ngày 13/7/2018

Tải về

13

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX và một số kiến nghị tại Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của HĐND tỉnh

290/BC-UBND

Ngày 15/7/2018

Tải về

14

Báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

289/BC-UBND

Ngày 15/7/2018

Tải về

15

Báo cáo về việc giải trình các ý kiến đóng góp của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

281/BC-HĐND

Ngày 11/7/2018

Tải về

16

Báo cáo giải trình bổ sung một số nội dung liên quan đến Đề án điều chỉnh, bổ sung giao biên chế công chức, phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong năm 2018

276/BC-UBND

Ngày 09/7/2018

Tải về

17

Báo cáo các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

105/BC-SGTVT

Ngày 13/7/2018

Tải về

18

Báo cáo nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX

161/BC-SNN

Ngày 12/7/2018

Tải về

19

Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, khóa IX HĐND tỉnh Bắc Kạn

178/BC-SYT

Ngày 14/7/2018

Tải về

20

Báo cáo trả lời nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

782/BQLDA-QLCL

Ngày 12/7/2018

Tải về

21

Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

799/SKHĐT-TH

Ngày 13/7/2018

Tải về

22

Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

1097/STNMT-TTr

Ngày 13/7/2018

Tải về

23

Báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

1236/BC-SGDĐT

Ngày 13/7/2018

Tải về

Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh

1

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

40/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

2

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

33/BC-HĐND

Ngày 03/7/2018

Tải về

3

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh

61/BC-HĐND

Ngày 12/7/2018

Tải về

4

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018

35/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

5

Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

36/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

6

Báo cáo thẩm tra kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018

38/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

7

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQVN cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

39/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

8

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo

41/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

9

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

42/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

10

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

44/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

11

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

45/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

12

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn

46/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

13

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

47/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

14

Báo cáo thẩm tra về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (lĩnh vực kinh tế)

49/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

15

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

50/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

16

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

51/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

17

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

52/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

18

Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

53/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

19

Báo cáo thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2018

54/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

20

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

55/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

21

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quyêt định biên chế công chức năm 2018

56/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

22

Báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

57/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

23

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

59/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

24

Báo cáo tổng hợp thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 

60/BC-HĐND

Ngày 12/7/2018

Tải về

25

Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018

65/BC-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

26

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

37/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

27

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

43/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

28

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội

48/BC-HĐND

Ngày 09/7/2018

Tải về

29

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

58/BC-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

Báo cáo của các cơ quan Tư pháp

1

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

54/BC-TA

Ngày 12/6/2018

Tải về

2

Báo cáo giải trình một số nội dung của Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

65/BC-TA

Ngày 03/7/2018

Tải về

3

Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2018

219/BC-CTHADS

Ngày 13/6/2018

Tải về

4

Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

324/BC-VKS

Ngày 18/6/2018

Tải về

Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

1

Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018

43/TB-MTTQ-BTT

Ngày 09/7/2018

Tải về

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In