Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 31/07/2018  )

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

1

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

07/NQ-HĐND

Ngày 16/7/2018

Tải về

2

Nghị quyết phê duyệt chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

08/2018/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

3

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn năm 2019

08/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

4

Nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

09/2018/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

5

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quyết định biên chế công chức năm 2018

09/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

6

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo

10/2018/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

7

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh

10/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

8

Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/2018/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

9

Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018

11/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

10

Nghị quyết kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

12/NQ-HĐND

Ngày 18/7/2018

Tải về

11

Nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn

12/2018/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

12

Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thông, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiêu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

13/2018/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

13

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

14/2018/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

14

Nghị quyết ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

15/2018/NQ-HĐND

Ngày 17/7/2018

Tải về

15

Nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

16/2018/NQ-HĐND

Ngày 27/7/2018

Tải về

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In