Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 15/07/2018  )

 

1. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo (Tải về)

 

2. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

3. Hồ sơ dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh (Tải về)

 

4. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn (Tải về)


5. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết về phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (Tải về)

 

6. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

7. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

8. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018 (Tải về)

 

9. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

10. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu (Tải về)


11. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung giao biên chế công chức, phê duyệt tổng số ngưởi làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Tải về)

 

12. Hồ sơ  dự thảo Nghị quyết thông qua nội dung Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

 

13. Các báo cáo của UBND tỉnh (Tải về)

 

14. Các báo cáo của các cơ quan tư pháp (Tải về)

 

15. Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh (Tải về)

 

16. Các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, Thông báo của UBMTTQVN tỉnh (Tải về)

 

17. Các báo cáo, tờ trình bổ sung (Tải về)

 

18. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX (Tải về)

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In