Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Tờ trình trình tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa IX

( Cập nhật lúc: 31/07/2018  )

 

 

STT

Trích yếu

Số, ký hiệu

văn bản

Ngày ban hành

Ghi chú 

Các Tờ trình của UBND tỉnh

1

Tờ trình về việc trình Nghị quyết thông qua nội dung Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

68/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

2

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung giao biên chế công chức, phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/200/NĐ-CP năm 2018

70/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

3

Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

57/TTr-UBND

Ngày 18/6/2018

Tải về

4

Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

60/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

5

Tờ trình dự thảo nghị quyết về hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

62/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

6

Tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành quy định phân định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

64/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

7

Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo

58/TTr-UBND

Ngày 18/6/2018

Tải về

8

Tờ trình về việc ban hành nghị quyết phê duyệt Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

67/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

9

Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Bắc Kạn

63/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

10

Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

59/TTr-UBND

Ngày 19/6/2018

Tải về

11

Tờ trình về việc thông qua chủ trương thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

65/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

12

Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2018

66/TTr-UBND

Ngày 20/6/2018

Tải về

13

Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

71/TTr-UBND

Ngày 12/7/2018

Tải về

Các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh

1

Tờ trình ban hành Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh

01/TTr-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

2

Tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019

02/TTr-HĐND

Ngày 10/7/2018

Tải về

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In