Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch giám sát, khảo sát của Ban Dân tộc

( Cập nhật lúc: 16/03/2018  )

 

STT

Nội dung Kế hoạch giám sát, khảo sát

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

 

Năm 2012

1

Kế hoạch khảo sát mô hình nhà nội trú dân nuôi tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

02/KH-HĐND

Ngày 06/3/2012

 Tải về

2

Kế hoạch khảo sát nhu cầu xây dựng nhà nội trú dân nuôi tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

06/KH-HĐND

Ngày 08/5/2012

 Tải về

3

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2010 – 2011 đến nay

09/KH-HĐND

Ngày 08/6/2012

 Tải về

4

Kế hoạch khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới 2013 – 2014 tại một số trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

07/KH-HĐND

Ngày 16/8/2013

 Tải về

5

Kế hoạch giám sát việc thực hiện phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

17/KH-HĐND

Ngày 14/9/2012

 Tải về

Năm 2013

1

Kế hoạch giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2015 theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

02/KH-HĐND

Ngày 10/5/2013

 Tải về

Năm 2014

 

1

Kế hoạch khảo sát việc triển khai thực hiện xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh THCS theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

05/KH-HĐND

Ngày 13/3/2014

 Tải về

2

Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

11/KH-HĐND

Ngày 14/5/2014

 Tải về

3

Kế hoạch khảo sát việc thực hiện một số chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15/KH-HĐND

Ngày 08/8/2014

 Tải về

4

Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

21 /KH-HĐND

Ngày 07/10/2014

 Tải về

Năm 2015

1

Kế hoạch khảo sát tại một số trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

01/KH – HĐND

Ngày 29/01/2015

 Tải về

2

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 16/7/2012 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi và các công trình thiết yếu cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2015

06/KH-HĐND

Ngày 11/5/2015

 Tải về

3

Kế hoạch giám sát việc thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2014 đến nay

08/KH-HĐND

Ngày 23/6/2015

Tải về 

4

Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ giai đoạn 2010 – 2015

15/KH-HĐND

Ngày 05/11/2015

 Tải về

Năm 2016

1

Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ

02/KH-HĐND

Ngày 08/3/2016

 Tải về

2

Công văn về việc khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra

62/BDT-TH

Ngày 22/8/2016

 Tải về

3

Công văn về việc khảo sát nắm thông tin liên quan đến đơn thư công dân

72/BDT-TH

Ngày 22/9/2016

 Tải về

Năm 2017

 1

Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2016 đến nay. 

 09/QĐ-HĐND

 Ngày 27/3/2016

 Tải về

2

Kế hoạch khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017 – 2018 tại một số trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

27/KH-HĐND

Ngày 08/8/2017

Tải về

3

Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

27/QĐ-HĐND

Ngày 03/10/2017

Tải về

Năm 2018

1

Kế hoạch khảo sát hiệu quả việc cấp một số ấn phẩm, báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2017 đến nay

9/KH-HĐND

09/2/2018

Tải về

2

Khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018

13/KH-HĐND

16/3/2018

Tải về

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In