Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách

( Cập nhật lúc: 27/11/2019  )

 

STT

Nội dung Kế hoạch giám sát, khảo sát

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

 

Năm 2012

1

Kế hoạch giám sát tình hình quản lý, sử dụng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

07/KH-HĐND

 

Ngày 22/5/2012

 

Tải về

2

Kế hoạch khảo sát Đề án hỗ trợ phát triển đàn lợn nái Móng cái tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015

 

08/KH-HĐND

 

Ngày 04/6/2012

 

Tải về

3

Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011, việc thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2008 đến 31/8/2012 và việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

 

16/KH-HĐND

 

Ngày 11/9/2012

 

Tải về

4

Kế hoạch giám sát tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản tại một số đơn vị, địa phương năm 2012

 

21/KH - HĐND

 

Ngày 01/11/2012

 

 

Tải về

Năm 2013

1

Kế hoạch giám sát tình hình nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến tháng 3/2013

 

01/KH – HĐND

 

Ngày 25/3/2013

 

Tải về

2

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 về phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

03 /KH – HĐND

 

Ngày 15/5/2013

 

Tải về

Năm 2014

1

Kế hoạch khảo sát việc triển khai thực hiện chủ trương giảm 50% tiền thuê đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ 

 

02/KH - HĐND

 

Ngày 19/12/2014

 

Tải về 

2

Kế hoạch khảo sát tình tình thực hiện thu phí nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  

06/KH - HĐND

Ngày 03/4/2014

Tải về

3

Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện và kết quả giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh từ năm 2012-2014

 

10/KH - HĐND

 

Ngày 13/5/2014

 

Tải về 

4

Kế hoạch khảo sát tiến độ thi công và kết quả giải ngân một số công trình xây dựng cơ bản năm 2014 

 

06/KH - HĐND

 

Ngày 12/8/2014

 

Tải về

5

Kế hoạch giám sát công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

18/KH - HĐND

 

Ngày 18/8/2014

 

Tải về

Năm 2015

1

Khảo sát thực tế một số công trình dự kiến bổ sung thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

09/KH-HĐND

 

Ngày 26/6/2015

 

Tải về

2

Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Kạn từ năm 2012 - 2015

14/KH-HĐND

Ngày 29/10/2015

Tải về

3

Giám sát tình hình và kết quả sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2010 – 2015

03/KH-HĐND

Ngày 23/3/2015

Tải về

Năm 2016

1

Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình

 

01/KH - HĐND

 

Ngày 25/02/2016

 

Tải về

2

Khảo sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về đề án phát triển đàn lợn giống móng cái thuần

03/KH-HĐND

Ngày 25/03/2016

Tải về

3

Khảo sát chuẩn bị cho hoạt động thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

04/KH-HĐND

Ngày 04/7/2016

Tải về

4

Khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh

05/KH-HĐND

Ngày 29/9/2016

Tải về

5

Khảo sát Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng, giao thông khu du lịch Hồ Ba Bể

46/HĐND-VP

Ngày 19/7/2016

Tải về

Năm 2017

1

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện các dự án trồng rừng của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trồng rừngtrên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2005 đến nay

14/QĐ-HĐND

Ngày 08/5/2017

Tải về

2

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ

21/QĐ-HĐND

Ngày 28/8/2017

Tải về

3

Quyết định thành lập Đoàn giám sát hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học – công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2011 đến nay

28/QĐ-HĐND

Ngày 04/10/2017

Tải về

Năm 2018

1

Kế hoạch khảo sát nắm thông tin phục vụ hoạt động giám sát

05/KH-HĐND

Ngày 12/01/2018

Tải về

2

Khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ tám

12/KH-HĐND

Ngày 09/3/2018

Tải về

3

Khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020

15/KH-HĐND

Ngày 02/4/2018

Tải về

4

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước theo hình thức ấn định thuế và thu nợ thuế đối với người nộp thuế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

07/QĐ-HĐND

Ngày 07/5/2018

Tải về

5

Khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

27/KH-HĐND

Ngày 15/6/2018

Tải về

6

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục; thu và quản lý, sử dụng các khoản thu khác theo quy định của các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/QĐ-HĐND

Ngày 02/8/2018

Tải về

7

Kế hoạch khảo sát nắm thông tin phục vụ hoạt động giám sát

31/KH-HĐND

Ngày 13/9/2018

Tải về

8

Kế hoạch khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX

40/KH-HĐND

Ngày 24/10/2018

Tải về

9

Kế hoạch khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

45/KH-HĐND

Ngày 08/11/2018

Tải về

Năm 2019

1

Kế hoạch khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX

12/KH-HĐND

Ngày 08/3/2019

Tải về

2

Kế hoạch khảo sát nắm thông tin phục vụ phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

17/KH-HĐND

Ngày 11/4/2019

Tải về

3

Kế hoạch Khảo sát theo đơn đề nghị của Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL

19/KH-HĐND

Ngày 13/5/2019

Tải về

4

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX

25/KH-HĐND

Ngày 28/6/2019

Tải về

5

Kế hoạch khảo sát nắm thông tin phục vụ hoạt động giám sát

31/KH-HĐND

Ngày 07/8/2019

Tải về

6

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020

23/KH-HĐND

Ngày 12/8/2019

Tải về

7

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thường lệ tháng 12 năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX

43/KH-HĐND

Ngày 11/11/2019

Tải về

 

 

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In