Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách

( Cập nhật lúc: 01/01/2020  )

 

STT

Nội dung Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

 

Năm 2012 (3)

1

Báo cáo kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

32/BC - HĐND

 

Ngày 06/7/2012

 

Tải về

2

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và việc phân cấp quản lý đầu tư xây dựng công trình cho cấp huyện, xã thuộc tỉnh Bắc Kạn

8/BC-HĐND

Ngày 16/4/2012

Tải về

3

Báo cáo kết quả khảo sát việc cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Kim Mỹ Hưng và Công ty Cổ phần Đồng Vàng tại xã Lương Thượng, huyện Na Rì

12/BC-HĐND

Ngày 17/5/2012

Tải về

Năm 2013 (3)

1

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 về phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

26/BC – HĐND

 

Ngày 25/7/2013

 

Tải về

2

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế và phí bảo vệ môi trường từ năm 2012 đến nay của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

34/BC-HĐND

Ngày 29/10/2013

Tải về

3

Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, ổn định đời sống cho nhân dân tại các khu tái định cư và định canh, định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

52/BC-HĐND

Ngày 07/12/2013

Tải về

Năm 2014 (3)

1

Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện và kết quả giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh từ năm 2012-2014

32/BC – HĐND

Ngày 08/7/2014

Tải về

2

Báo cáo kết quả khảo sát tiến độ thi công và kết quả giải ngân một số công trình xây dựng cơ bản năm 2014

35/BC-HĐND

Ngày 22/9/2014

Tải về

3

Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

28/BC-HĐND

Ngày 20/10/2014

Tải về

Năm 2015 (2)

1

Báo cáo kết quả giám sát tình hình và kết quả sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2010-2015

11/BC-HĐND

Ngày 15/5/2015

Tải báo cáo

Tải biểu kèm

2

Báo cáo kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bắc Kạn từ năm 2013 đến năm 2015

61/BC-HĐND

Ngày 27/11/2015

Tải về

Năm 2016 (3)

1

Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thanh Bình

11/BC- HĐND

Ngày 04/4/2016

 

Tải về

2

Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng đất trồng lúa và việc thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2012 đến nay

44/BC-HĐND

Ngày 27/9/2016

Tải về

3

Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước trong việc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến nay

75/BC- HĐND

Ngày 06/12/2016

Tải về

Năm 2017

1

Báo cáo Kết quả giám sát về tình hình thực hiện các dự án trồng rừng của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2005 đến nay

26/BC-HĐND

Ngày 29/6/2017

Tải về

2

Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

72/BC-HĐND

Ngày 03/10/2017

Tải về

3

Báo cáo Kết quả giám sát hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học – công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2011 đến nay

110/BC-HĐND

Ngày 05/12/2017

Tải về

Năm 2018

1

Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý thu ngân sách nhà nước theo hình thức ấn định thuế và thu nợ thuế đối với người nộp thuế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

63/BC-HĐND

Ngày 13/7/2018

Tải về

2

Báo cáo kết quả giám sát tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục; thu và quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

71/BC-HĐND

Ngày 14/9/2018

Tải về

Năm 2019

1

Báo cáo Kết quả khảo sát việc thực hiện thu hồi kinh phí thanh toán vượt giá trị quyết toán và kinh phí ngân sách tỉnh cho vay

37/BC-HĐND

08/05/2019

Tải về

2

Báo cáo kết quả khảo sát theo đơn đề nghị của Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL

38/BC-HĐND


28/05/2019

 

Tải về

3

Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX (thuộc lĩnh vực của Ban Kinh tế - Ngân sách)


47/BC-HĐND

 

02/07/2019

 

Tải về

4

Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 - 2020

95/BC-HĐND

11/10/2019

Tải về

5

Báo cáo Kết quả khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác cho ý kiến về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thu gom rác thải


94/BC-HĐND

 

11/10/2019

Tải về

Năm 2020

 

 

 

 

 

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In