Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế

( Cập nhật lúc: 08/01/2020  )

 

STT

Nội dung Kế hoạch giám sát, khảo sát

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

 

Năm 2012

1

Kế hoạch giám sát việc thực hiện Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý khoáng sản và lâm sản tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến 30/4/2012

04/KH - HĐND

Ngày 23/4/2012

Tải về 

2

Kế hoạch giám sát về việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ – CP  ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế  và việc thực hiện định mức biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục ở các huyện, thị xã

18/KH - HĐND

Ngày 15/10/2012

 Tải về

                                                                             Năm 2013

1

Kế hoạch Giám sát chuyên đề về việc điều tra, truy tố và xét xử các vụ án vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng

04/KH-HĐND

Ngày 28/5/2013

Tải về

2

Kế hoạch khảo sát việc thực hiện các quy định về tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến nay

09/KH - HĐND

Ngày 05/9/2013

Tải về

Năm 2014

 

1

Kế hoạch giám sát việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân (ông Nguyễn Hải Bằng, công tác tại trường THPT huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn)

11/KH - HĐND

Ngày 11/02/2014

Tải về 

2

Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25/2010/NQ–HĐND ngày 01/10/2010 về số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố

03/KH-HĐND

Ngày 07/3/2014

Tải về 

3

Kế hoạch giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện một số quy định của Bộ Luật lao động tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

08/KH-HĐND

Ngày 28/4/2014

Tải về

4

Kế hoạch khảo sát thực hiện Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

12/KH - HĐND

Ngày 04/6/2014

Tải về

4

Kế hoạch giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển, sản xuất và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh

17/KH-HĐND

Ngày 12/8/2014

Tải về

7

Kế hoạch giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

19/KH - HĐND

Ngày 10/9/2014

Tải về

8

Kế hoạch khảo sát công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh và khảo sát phục vụ công tác thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh về Đề án hỗ trợ kinh phí giải quyết nghỉ việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn trình độ nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định

20/KH - HĐND

Ngày 07/10/2014

Tải về

 

9

Giám sát công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh

22/KH-HĐND

Ngày 10/10/2014

Tải về

Năm 2015

1

Kế hoạch khảo sát công tác tuyển dụng; việc thực hiện một số chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh và khảo sát phục vụ công tác thẩm tra Tờ trình của UBND tỉnh quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

02/KH - HĐND

Ngày 09/3/2015

 Tải về

2

Kế hoạch Giám sát việc giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

05/KH-HĐND

Ngày 14/4/2015

 Tải về

3

Kế hoạch giám sát tình hình và kết quả thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

11/KH-HĐND

Ngày 19/8/2015

 Tải về

4

Kế hoạch khảo sát số lượng giáo viên, nhân viên, học sinh và việc tổ chức lớp học, cơ cấu giáo viên, nhân viên tại một số trường học trong năm học 2014-2015 và 2015-2016 trên địa bàn tỉnh

13/KH - HĐND

Ngày 23/10/2015

Tải về 

5

Công văn khảo sát theo đơn kiến nghị của công dân (ông Hoàng – Hiến)

49/BPC – VP

Ngày 26/10/2015

Tải về 

                                                                             Năm 2016

1

Công văn khảo sát nắm thông tin (khảo sát đơn ông Hoàng Văn Huân)

52/BPC-TTDN

Ngày 02/8/2016

 Tải về

2

Quyết định thành lập Đoàn giám sát về hoạt động và công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của thanh tra một số sở và thanh tra các huyện, TP

06/QĐ -HĐND

Ngày 16/8/2016

 Tải về

Năm 2017

1

Kế hoạch khảo sát việc bố trí các chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

06/KH - HĐND

Ngày 21/02/2017

Tải về

2

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

10/QĐ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Tải về

3

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh

22/QĐ-HĐND

Ngày 29/8/2017

Tải về

4

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

34/KH-HĐND

Ngày 07/11/2017

Tải về

5

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

36/KH-HĐND

Ngày 13/11/2017

Tải về

                                                                              Năm 2018

1

Quyết định thành lập Đoàn Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

03/QĐ-HĐND

Ngày 30/3/2018

Tải về

 2

Khảo sát phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá IX

26/KH-HĐND 

Ngày 07/6/2018 

Tải về

3

Về việc khảo sát nắm thông tin phục vụ công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ chín

68/BPC-TH

Ngày 13/6/2018

Tải về

4

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trên địa bàn tỉnh

14/QĐ-HĐND

Ngày 27/08/2018

Tải về

5

Kế hoạch khảo sát nắm thông tin liên quan đến đơn thư của công dân


34/KH-HĐND

 

Ngày 21/09/2018

Tải về

6

Kế hoạch Khảo sát phục vụ công tác thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá IX

39/KH-HĐND

Ngày 23/10/2018

Tải về

7

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX

43/KH-HĐND

Ngày 29/10/2018

Tải về

Năm 2019

1

Khảo sát nắm thông tin liên quan đến đơn thư của công dân

02/KH-HĐND

Ngày 10/01/2019

Tải về

2

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá IX

13/KH-HĐND

Ngày 22/3/2019

Tải về

3

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

11/QĐ-HĐND

Ngày 28/3/2019

Tải về

4

Quyết định Thành lập Đoàn giám sát công tác xét xử của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Kạn

22/QĐ-HĐND

Ngày 12/8/2019

Tải về

5

Kế hoạch khảo sát công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư quyết định chủ trương đầu tư và tình hình thực hiện các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay

16/KH-HĐND

Ngày 08/4/2019

Tải về

6

Kế hoạch khảo sát phục vụ công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá IX

42/KH-HĐND

Ngày 08/11/2019

Tải về

Năm 2020

1

Khảo sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

46/KH-HĐND

Ngày 30/12/2019

Tải về

 

Tác giả: 

Tin bài mới:


Sign In