Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tổng hợp tuần năm 2019

( Cập nhật lúc: 30/12/2019  )

- Thông tin tổng hợp tuần 01/2019 (Tải về)

- Thông tin tổng hợp tuần 02/2019 (Tải về)

- Thông tin tổng hợp tuần 03/2019 (Tải về) 

- Thông tin tổng hợp tuần 04/2019 (Tải về)

- Thông tin tổng hợp tuần 07/2019 (Tải về)

- Thông tin tổng hợp tuần 08/2019 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/3 đến ngày 08/3 (Tải về) 

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 11/3 đến ngày 15/3 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 18/3 đến ngày 22/3 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 25/3 đến ngày 29/3 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 01/4 đến ngày 05/4 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 08/4 đến ngày 12/4 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 16/4 đến ngày 19/4 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/4 đến ngày 26/4 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 02/5 đến ngày 4/5 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 06/5 đến ngày 10/5 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 13/5 đến ngày 17/5 (Tải về)

 - Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 20/5 đến ngày 24/5 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 27/5 đến ngày 31/5 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 03/6 đến ngày 07/6 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 10/6 đến ngày14/6 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 17/6 đến ngày 21/6 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 24/6 đến ngày 28/6 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 01/7 đến ngày 05/7 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 08/7 đến ngày 12/7 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 15/7 đến ngày 19/7 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 22/7 đến ngày 26/7 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 29/7 đến ngày 02/8 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 05/8 đến ngày 09/8 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 12/8 đến ngày 16/8 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 19/8 đến ngày 23/8 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 26/8 đến ngày 30/8 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 03/9 đến ngày 06/9 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 09/9 đến ngày 13/9 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 16/9 đến ngày 20/9 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 23/9 đến ngày 27/9 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 30/9 đến ngày 04/10 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 07/10 đến ngày 11/10 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 14/10 đến ngày 18/10 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 21/10 đến ngày 25/10 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 28/10 đến ngày 01/11  (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 04/11 đến ngày 08/11 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 11/11 đến ngày 15/11 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 18/11 đến ngày 22/11 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 25/11 đến ngày 29/11 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 02/12 đến ngày 06/12 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 09/12 đến ngày 13/12 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 16/12 đến ngày 20/12 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 23/12 đến ngày 27/12 (Tải về)

- Lịch công tác tuần của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND tỉnh từ ngày 30/12 đến ngày  03/1/2020 (Tải về)

Tác giả: 
Sign In