Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn họp thông qua báo cáo kết quả giám sát

( Cập nhật lúc: 14/05/2020  )
Vừa qua, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức họp thông qua báo cáo kết quả tái giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND thành phố về phê chuẩn kết quả giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn từ năm 2016 đến hết tháng 02/2018 và giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn từ tháng 3/2018 đến hết quý I năm 2020. Đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

 

Đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp

 

Cuộc họp đã được nghe đồng chí Đàm Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo báo cáo kết quả tái giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố đối với 22 cơ quan, đơn vị, địa phương và UBND thành phố.

 

Theo đó, ngay sau khi Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND thành phố về phê chuẩn kết quả giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn từ năm 2016 đến hết tháng 02/2018 được ban hành, UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường đã tổ chức thực hiện khắc phục các kiến nghị của Đoàn giám sát. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ đã được UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường thực hiện xong, còn 67 nhiệm vụ đang thực hiện.

 

Từ tháng 3/2018 đến hết quý I năm 2020 tổng số thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố ban hành là 711 lượt thông báo, kết luận với 1.583 nội dung trong đó đã thực hiện xong 1.544/1.583 nội dung, bằng 97,54%, đang thực hiện 38/1.583 nội dung bằng 2,03%, nhiệm vụ chưa thực hiện 01/1.583 nội dung bằng 0,07% (do chưa đủ điều kiện).

 

Qua tái giám sát cho thấy, Chủ tịch UBND và UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo toàn diện, sát sao mọi mặt hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính trên địa bàn. Chất lượng các thông báo, kết luận đã được nâng lên. Đã có biện pháp chấn chỉnh, xử lý một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt các nhiệm vụ được giao; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các bộ phậm tham mưu chủ động thực hiện các nhiệm vụ ngày từ đầu năm thông qua các phiên họp UBND. Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND và UBND các xã, phường cơ bản đã tiếp nhận đầy đủ và đã tích cực tổ chức thực hiện các nội dung liên quan tại các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố.

 

Bên cạnh những kết quả đã được được Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế như: Việc tổng hợp, theo dõi, rà soát các nhiệm vụ chưa khoa học, rõ ràng, cụ thể; còn tình trạng tổng hợp thiếu nội dung, nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn đôi lúc chưa kịp thời nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết công việc được giao.

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đinh Thị Hạt, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố, đồng thời đề nghị UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường cần phát huy nhưng kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đối với các kiến nghị, đề xuất tại buổi giám sát, Đoàn giám sát sẽ nghiêm túc tiếp thu và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In