Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các Ban HĐND thành phố thực hiện tốt công tác giám sát 6 tháng đầu năm

( Cập nhật lúc: 02/07/2020  )
Trong 06 tháng đầu năm 2020, các Ban HĐND thành phố Bắc Kạn đã xây dựng chương trình giám sát theo từng quý. Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động của từng Ban, các Ban đã tổ chức giám sát chuyên đề tại các đơn vị, địa phương.

 

Ban Kinh tế - Xã hội giám sát tại UBND phường Phùng Chí Kiên

 

Cụ thể, Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành tái giám sát việc tổ chức thực hiện các kiến nghị theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/7/2018 của HĐND thành phố về phê chuẩn kết quả giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn từ năm 2016 đến hết tháng 02/2018 và giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn từ tháng 3/2018 đến hết quý I năm 2020; những chuyển biến sau khi HĐND thành phố giám sát; Ban đã giám sát đối với UBND thành phố và 22 cơ quan, đơn vị, xã, phường thuộc UBND thành phố (gồm: Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ, phòng Lao động TB&XH, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng HĐND - UBND, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, Ban Bồi thường GPMB, Ban quản lý Dịch vụ công ích đô thị; UBND các xã, phường: Nguyễn Thị Minh Khai, Xuất Hóa, Sông Cầu, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Huyền Tụng, Dương Quang, Nông Thượng). Ban Pháp chế tiến hành giám sát công tác thi hành pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm thành phố từ đầu năm 2019 đến hết tháng 02/2020.

 

Nhìn chung, các tại các cuộc giám sát các Ban HĐND thành phố đã lựa chọn thành phần, thời gian phù hợp và tiến hành theo đúng luật định. Các thành viên giám sát đã chủ động, tích cực sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, hiệu quả. Các đơn vị được giám sát cơ bản chấp hành nghiêm túc các kế hoạch giám sát và chủ động khắc phục những hạn chế theo kiến nghị của đoàn giám sát. Kết quả giám sát phản ánh trung thực, đầy đủ thực trạng hoạt động của cơ quan đơn vị, địa phương được giám sát. Các kết luận giám sát đúng pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc phục hạn chế từng bước đáp ứng được yêu cầu về những vấn đề được nhiều cử tri thành phố quan tâm./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In