Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, thông tin trên địa bàn

( Cập nhật lúc: 20/09/2017  )
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, thông tin trên địa bàn huyện, qua giám sát có những đề xuất, kiến nghị để góp phần thực hiện tốt công tác quản lý văn hoá, thông tin trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Trong thời gian từ ngày 11/9/2017 đến ngày 14/9/2017 Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã giám sát trực tiếp tại các cơ quan: Phòng Văn hoá - Thông tin, UBND xã Yên Nhuận, UBND xã Phương Viên, UBND thị trấn Bằng Lũng.

 

Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện họp chuẩn bị cho cuộc giám sát


Tại các buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan theo nội dung đề cương yêu cầu và qua các ý kiến trao đổi, thảo luận, Đoàn giám sát thấy rằng trong thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hoá, thông tin trên địa bàn huyện diễn ra khá sôi động, bước đầu đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân. Các chủ cơ sở kinh doanh đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhiều cơ sở đã có sự đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ, chất lượng dịch vụ; công tác tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đã được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của nhân dân.  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thông tin trên địa bàn huyện như: Một số cơ sở kinh doanh karaoke không thực hiện việc xin cấp phép hoạt động, hoạt động quá giờ, tiếng ồn vượt quá quy định ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp tại các điểm truy cập dịch vụ internet,... vẫn diễn ra; công tác quản lý và phát huy giá trị của di tích còn gặp nhiều khó khăn do Phòng Văn hoá và Thông tin và các xã không có biên chế riêng về mảng di tích, cán bộ phải kiêm nhiệm và không có chuyên môn về mảng này; nguồn ngân sách của huyện còn nhiều khó khăn chưa bố trí được kinh phí để trùng tu, tôn tạo di tích...

 

Kết thúc đợt giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội sẽ có kiến nghị, đề xuất cụ thể để gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức có liên quan biết và thực hiện.

Tác giả:  Phan Tuyên, Văn phòng HĐND&UBND huyện Chợ Đồn
Sign In