Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND các huyện, thành phố hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động năm 2019

( Cập nhật lúc: 07/01/2020  )
Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQVN cùng cấp đặc biệt là sự nỗ lực, phấn đấu của HĐND các huyện, thành phố; do vậy năm 2019, hoạt động của HĐND các huyện, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tại địa phương.

Nhìn chung, hoạt động của HĐND các huyện, thành phố được đảm bảo thực hiện theo quy định. Công tác chuẩn bị kỳ họp, tổ chức kỳ họp và ban hành nghị quyết đạt chất lượng. HĐND các huyện, thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cùng cấp. Hoạt động giám sát tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động tiếp xúc cử tri được duy trì và đảm bảo thực hiện theo quy định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp và các phòng chuyên môn được duy trì kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình theo luật định. Cụ thể trên từng hoạt động như sau:

Về tổ chức kỳ họp

HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức thành công các kỳ họp đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, tổ chức 28 kỳ họp, thông qua hơn 140 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Nhìn chung, các kỳ họp của HĐND cấp huyện được chuẩn bị chu đáo; tổ chức kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục luật định; đa số các nghị quyết của HĐND được ban hành đảm bảo chất lượng và tính khả thi. Trong năm, HĐND một số huyện ban hành nghị quyết thông qua phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Có địa phương ban hành Nghị quyết chuyên đề góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương như: HĐND huyện Chợ Đồn ban hành Nghị quyết về điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND huyện về việc cho chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hằng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2018-2020 huyện.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện. Các Ban HĐND theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã chủ động tổ chức khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra. Nhằm nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND cấp xã, Thường trực HĐND huyện Bạch Thông đã mời Trưởng các Ban HĐND các xã, thị trấn tham dự, học tập kinh nghiệm các bước thực hiện khi các Ban HĐND huyện làm việc với UBND huyện đối với các báo cáo  trình tại kỳ họp. Tài liệu kỳ họp được gửi đến trước cho đại biểu HĐND để nghiên cứu, đa số đại biểu HĐND phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu trong quá trình tham gia kỳ họp.

Về hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát tại kỳ họp được HĐND các huyện, thành phố thực hiện thường xuyên thông qua việc xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan liên quan theo luật định. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và cử tri quan tâm. HĐND cấp huyện đã tổ chức chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện và một số trưởng phòng, ban. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện trên tinh thần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường tranh luận, đi đến cùng nhằm giải quyết vấn đề. Việc trả lời chất vấn của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ bản đúng trọng tâm.

Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm. Trong năm 2019 HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND cấp huyện tổ chức được hơn 60 cuộc giám sát chuyên đề. Có thể thấy chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND xây dựng có trọng tâm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Theo báo cáo của HĐND các huyện, thành phố, đa số các kiến nghị đều được đơn vị, cơ quan chịu sự giám sát tiếp thu, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, khắc phục. Việc theo dõi kiến nghị sau giám sát được Thường trực HĐND và các Ban HĐND quan tâm thực hiện, một số địa phương đã chú trọng tổ chức hoạt động tái giám sát.

 Hoạt động tái giám sát được một số địa phương quan tâm thực hiện: Thường trực HĐND huyện Pác Nặm tổ chức tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện năm 2018. Ban Pháp chế HĐND huyện Bạch Thông giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND các xã, thị trấn. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát đối với công tác quản lý các loại quỹ nhân đạo, xã hội, từ thiện; tái giám sát việc thực hiện nội dung các bản án của Tòa án  nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Thường trực HĐND huyện Chợ Mới tổ chức 02 phiên giải trình với UBND huyện và các ngành chuyên môn đối với một số nội dung như: Việc thực thi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện; việc chậm tiến độ, giải quyết vướng mắc của nhân dân đối với một số công trình xây dựng trên địa bàn; việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong thời gian qua… Thông qua phiên giải trình, đã làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với nội dung được giải trình; nắm được các khó khăn, vướng mắc và đưa ra các giải pháp tháo gỡ để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường kỳ giữa năm được Thường trực HĐND hai cấp tổ chức thực hiện theo quy định. Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức hơn 25 cuộc tiếp xúc cử tri; tổng hợp và chuyển hơn 700 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đến nay cơ bản các ý kiến, kiến nghị đều đã được xem xét trả lời. Thường trực HĐND huyện Bạch Thông tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về đất đai được, 01 cuôc theo đối tượng là hội viên Hội nông dân. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn đã bố trí chéo một số đại biểu HĐND ở các đơn vị bầu cử, tổ chức tiếp xúc cử tri ở một số cụm, khu dân cư để thắm nắm toàn diện hơn những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì và đảm bảo thực hiện theo quy định. Trong năm, Thường trực HĐND các huyện, thành phố tiếp nhận và xử lý hơn 30 đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Việc giám sát, khảo sát công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được HĐND cấp huyện tăng cường thực hiện: Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giao Ban Pháp chế khảo sát đối với 01 đơn thư. Ban Pháp chế HĐND huyện Pác Nặm giám sát việc thực hiện Luật Tiếp công dân và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các kiến nghị của công dân năm 2018.

Một số hoạt động khác

Thường trực HĐND các huyện, thành phố đảm bảo duy trì tốt các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND, như: Hằng tháng Thường trực HĐND hai cấp tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Tham gia đầy đủ các cuộc giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố; tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn để kịp thời nắm bắt, định hướng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác HĐND các cấp. Tổ chức phục vụ sơ kết 03 năm thực hiện Đề án của Đảng đoàn HĐND tỉnh về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND cấp huyện với Thường trực HĐND cấp xã; hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND. Giữ mối liên hệ thường xuyên với UBND, UBMTTQVN cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Duy trì công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm./.     

Tác giả:  Phùng Thị Mai
Sign In