Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Chợ Mới ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

( Cập nhật lúc: 04/08/2020  )
HĐND huyện Chợ Mới vừa ban hành Nghị quyết số 7/NQ/HĐND, ngày 15/7/2020 về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh - Quốc phòng những tháng cuối năm

 

Bà con nông dân huyện Chợ Mới đẩy nhanh tiến độ trồng cây ngô vụ mùa

 

Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng tối đa diện tích cây lúa, ngô vụ mùa, thâm canh tăng năng suất nhằm bù đắp giá trị sản xuất bị giảm do ảnh hưởng của thời tiết ở vụ xuân gây ra; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác dập dịch bệnh tả lợn Châu phi trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; trong công tác tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, tập trung chỉ đạo quyết liệt tiến độ thực hiện lập và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và chuyển quyền, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân hộ gia đình theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình theo yêu cầu tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đảm bảo giải ngân theo đúng cam kết. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, khuyến khích, tạo điều kiện để các HTX, các thành phần kinh tế khác đầu tư vào HTX về đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách...

 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội, tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa,... kiểm tra, rà soát các trường, lớp học và có phương án sửa chữa kịp thời để chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2020-2021. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh. Tiếp tục chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo theo đúng kế hoạch; huy động các nguồn lực và có giải pháp sát thực đối với công tác giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác lao động, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đúng kế hoạch. Triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid 19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong tổ hòa giải và giải quyết các vấn đề phát sinh ở cộng đồng dân cư.

 

Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Tổ chức huấn luyện cho các lực lượng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo kế hoạch đề ra. Chuẩn bị các điều kiện cho hội thi "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp". Triển khai các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.../.

Tác giả:  Dương Thế, Phòng VH-TT huyện Chợ Mới
Sign In