Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Ngân Sơn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019

( Cập nhật lúc: 01/07/2019  )
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện đảm bảo duy trì tốt các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND, cụ thể: Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND hằng tháng để xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2020 để trình kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm xem xét, quyết định.

Thực hiện tiếp công dân thường xuyên theo quy định. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019 không có công dân trực tiếp đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp dân và không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân gửi đến. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức cho đại biểu HĐND huyện Tiếp xúc cử tri được 22 điểm tại các xã, thị trấn sau kỳ họp thứ bảy và trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện; đồng thời tiếp thu, tổng hợp và chuyển 39 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng trả lời theo thẩm quyền. (trong đó: sau kỳ họp thứ bảy 14  ý kiến; trước kỳ họp thứ tám 25 ý kiến)

Giữ mối liên hệ thường xuyên với UBND, UBMTTQVN cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, dự họp định kỳ hàng tháng của UBND huyện. Phối hợp với UBND, UB MTTQVN tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ tám HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ngày 11/6/2019, HĐND huyện đã tổ chức thành công kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Ngân Sơn (xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm để thành lập 01 Đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Hiệp Lực) và 03 Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ tư năm 2019. Tham gia giám sát cùng các Ban HĐND huyện, tham dự đầy đủ các cuộc giám sát, khảo sát, TXCT của cấp trên tại địa phương. Tham dự các Hội nghị tập huấn, giao ban, kỳ họp do HĐND tỉnh tổ chức.

Về hoạt động giám sát: Thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật. Thường trực HĐND huyện điều hòa hoạt động giữa các Ban, các Tổ đại biểu HĐND cùng cấp trong việc xây dựng kế hoạch, tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện giám sát, khảo sát.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND đã tổ chức được 06 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát (HĐND huyện giám sát về công tác tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn huyện, TT HĐND giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Ban Pháp chế giám sát việc bố trí các chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện;  Ban KT-XH giám sát hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyên;Tổ đại biểu số 1 giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; Các Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp thứ tám, HĐND huyện)

Về hoạt động của các Ban HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND: Các Ban HĐND thường xuyên duy trì các hoạt động theo quy định, chủ động xây dựng chương trình hoạt động của Ban. Bên cạnh hoạt động giám sát thường xuyên, các Ban HĐND chuẩn bị kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban, tham gia đoàn giám sát của HĐND huyện.

Đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt vai trò, chức năng, quyền hạn của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối quan hệ và chịu sự giám sát của cử tri nơi bầu. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, các đại biểu đã đề xuất nội dung giám sát năm 2020 của HĐND huyện. Tham gia các tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bẩy và trước kỳ họp thứ tám, HĐND huyện; đại biểu là thành viên các Ban HĐND có nhiều cố gắng trong tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát. Thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu HĐND huyện ở địa phương nơi đại biểu ứng cử, trong quá trình thực hiện không có công dân nào đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị với đại biểu.

Các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức họp tổ đề xuất nội dung giám sát của tổ đại biểu năm 2019 và thực hiện giám sát theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn tồn tại, hạn chế sau: Một số Đại biểu HĐND huyện chưa thật sự quan tâm đến đề xuất nội dung giám sát và hoạt động giám sát của HĐND huyện.

Trong thời gian tới, HĐND huyện sẽ chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện để tổ chức các kỳ họp HĐND định kỳ, bất thường đảm bảo theo quy định; Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019; Tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ năm, năm 2019; Thực hiện các hoạt động giám sát theo kế hoạch đã đề ra; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát…

Tác giả:  Dương Thảo, Văn phòng HĐND&UBND huyện Ngân Sơn
Sign In