Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020

( Cập nhật lúc: 22/07/2020  )
Ngày 20/7/2020, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 7 năm 2020. Ông Lê Đăng Trưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, HĐND thành phố đã thảo luận và thống nhất thông qua 04 nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư bổ sung trong năm 2020; giao cho UBND thành phố Bắc Kạn quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn thành phố; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn ngân cân đối ngân sách địa phương); điều chỉnh, giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2020. Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

 

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với bà Đinh Thị Hạt do nghỉ chế độ hưu trí./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In