Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Đồn 3 năm nhìn lại

( Cập nhật lúc: 11/10/2019  )
Được thành lập theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của HĐND huyện Chợ Đồn, Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Đồn gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng Ban hoạt động chuyên trách và 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm; trong quá trình hoạt động, Ban Dân tộc HĐND huyện đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định hiện hành.

Giám sát của Ban DT HĐND huyện tại cơ sở


Trong 3 năm hoạt động, Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Đồn đã tiến hành 05 cuộc giám sát chuyên đề, cụ thể: giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; giám sát tình hình triển khai và thực hiện chính sách cho vay vốn PTSX đối với hộ dân tộc thiểu số ĐBKK; giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn giai đoạn 2016-2020; giám sát quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017- 2020; giám sát tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu QG GNBV giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh đó, tham gia cùng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện giám sát các vấn đề liên quan tới hoạt động chuyên môn của Ban như: giám sát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện; giám sát tình hình triển khai thực hiện hợp phần hỗ trợ PTSX cho hộ nghèo giai đoạn 2010 – 2015… và tham gia cùng Thường trực HĐND huyện trong các cuộc giám sát của HĐND, TT HĐND.

 

Trong quá trình hoạt động, Ban Dân tộc luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện. Chính vì vậy, qua 3 năm, Ban Dân tộc HĐND huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình đề ra; các hoạt động giám sát được triển khai, thực hiện theo chương trình đã ban hành; kế hoạch, nội dung giám sát được tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng; các thành viên Ban Dân tộc hầu hết tham gia giám sát đầy đủ và không ngừng nghiên cứu nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện vai trò, trách nhiệm trong hoạt động của Ban; thường xuyên tham mưu cho Thường trực HĐND về các mảng công việc liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách kịp thời, hiệu quả; các thành viên Ban chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian tham dự các kỳ họp của HĐND, nghiên cứu tài liệu để thống nhất các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban, phối hợp tham gia đầy đủ hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện.

 

Tuy nhiên, đa số các thành viên Ban Dân tộc chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các hoạt động giám sát chưa được đầy đủ dẫn đến chất lượng hoạt động giám sát chưa cao, chưa xây dựng được nhiều cuộc khảo sát để phục vụ cho thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp; việc xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề đối với lĩnh vực Ban phụ trách còn hạn chế; chưa thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở trong lĩnh vực dân tộc, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

 

Ngày 09/10/2019, theo biểu quyết của đa số đại biểu HĐND huyện, Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Đồn chính thức kết thúc 3 năm hoạt động, các thành viên Ban tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực tới HĐND để HĐND huyện Chợ Đồn phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Đồn

Tin bài mới:


Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Chợ Đồn thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Chợ Đồn khoá XIX(11/10/2019)

Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn hoàn thành chương trình giám sát năm 2019(11/10/2019)

Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn(11/10/2019)

Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 9(04/10/2019)

Chợ Đồn: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý và sử dụng một số nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản(03/10/2019)

Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức phiên họp mở rộng chuẩn bị kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XIX(23/09/2019)

Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát chuyên đề về hoạt động chính quyền phường Huyền Tụng(29/08/2019)

HĐND huyện Chợ Mới tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND(29/08/2019)

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn (28/08/2019)

Giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến Đài truyền thanh các xã, thị trấn(14/08/2019)

Sign In