Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động của HĐND huyện Chợ Đồn 6 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 09/07/2020  )
Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/12/2019 của HĐND huyện về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2020, trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động của HĐND huyện Chợ Đồn luôn bám sát kế hoạch, chương trình đề ra và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành theo chương trình đã được HĐND thông qua; công tác giám sát được duy trì, có trọng tâm, trọng điểm; công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện ngày càng được nâng lên.

 

Công tác tổ chức các kỳ họp được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; xây dựng chương trình, kịch bản điều hành kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) và chủ động ban hành văn bản đôn đốc UBND huyện đăng ký tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề dự kiến trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020); tổ chức họp Thường trực HĐND mở rộng chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho kỳ họp; đôn đốc UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các văn bản theo dự kiến nội dung kỳ họp; phân công các Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp theo quy định; các Tổ đại biểu HĐND huyện khảo sát, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 tại đơn vị bầu cử.

 

Về hoạt động giám sát, khảo sát: Thường trực HĐND ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát về việc thực hiện phương án trồng cải tạo, thâm canh diện tích cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện. Tổng hợp và dự kiến xây dựng chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 trình đại biểu HĐND thông qua tại kỳ họp thứ 14. Các Ban HĐND đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định, tham gia các hoạt động của Thường trực HĐND khi được phân công; ban hành chương trình giám sát năm 2020 thuộc lĩnh vực của từng Ban. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội thực hiện được 03 cuộc khảo sát nắm thông tin để phục vụ công tác thẩm tra trước kỳ họp HĐND (trước kỳ họp thứ 13 thực hiện 01 cuộc và trước kỳ họp thứ 14 thực hiện được 02 cuộc). Ban Pháp chế cùng Thường trực HĐND huyện khảo sát 01 đơn thư của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai.

 

Các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Trước kỳ họp thứ 14, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Uỷ ban MTTQVN huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 08 địa điểm tiếp xúc để báo cáo với cử tri về hoạt động HĐND, đồng thời trả lời những kiến nghị của cử tri tại đơn vị bầu cử. Sau đợt tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị cử tri gửi các cơ quan, cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri tại kỳ họp thứ 14. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện bố trí tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp trên địa bàn huyện.

 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được duy trì thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND tiếp nhận 13 đơn thư đề nghị của công dân, trong đó 01 đơn lưu tại đơn vị, 12 đơn sau khi xem xét, Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định, không có đơn thư vượt cấp.

 

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020 Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. HĐND huyện đã tập trung thực hiện nhiệm vụ theo quy định và kế hoạch đề ra; hoạt động giữa 2 kỳ họp được triển khai thực hiện liên tục, kịp thời, có hiệu quả. Thường trực, các Ban HĐND chủ động xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch năm và nắm bắt nhưng thông tin, vấn đề cử tri quan tâm để chuyển các cơ quan liên quan xem xét, trả lời.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như:

 

- Một số ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban được chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan còn chậm được giải quyết, hoặc trả lời, giải quyết những không gửi kết quả về Thường trực HĐND huyện và cử tri được biết.

 

- Hoạt động TXCT chủ yếu thực hiện tại các xã; việc tổng hợp ý kiến cử tri của một số đơn vị bầu cử chất lượng chưa cao, tổng hợp còn chung chung, nội dung thiếu chính xác, không rõ địa chỉ, có những vấn đề liên quan có thể trả lời cử tri hoặc đã được trả lời nhưng vẫn tiếp thu; việc giao ban, sinh hoạt của các Tổ đại biểu HĐND chưa được chủ động thực hiện duy trì thường xuyên.

 

- Các Tổ đại biểu HĐND huyện chưa thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo định kỳ; việc xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát để phục vụ cho hoạt động của HĐND còn hạn chế.

 

Để hoạt động của HĐND huyện có hiệu quả, trong 6 tháng cuối năm 2020, HĐND huyện Chợ Đồn cần tiếp tục thực hiện các chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra; duy trì các hoạt động của HĐND; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh để đề xuất kịp thời với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao phó./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Ban Pháp chế HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In