Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động của HĐND thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2019

( Cập nhật lúc: 04/07/2019  )
Từ đầu năm 2019 đến nay, HĐND thành phố Bắc Kạn đã thực hiện đúng chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động thường kỳ khác theo luật định. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND đã ban hành các Nghị quyết đúng thẩm quyền, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương. Các hoạt động giám sát đã tập trung, bám sát vào các lĩnh vực có nhiều bất cập, vướng mắc được nhiều cử tri quan tâm.

 

HĐND thành phố Bắc Kạn đã thực hiện đúng chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động thường kỳ khác theo luật định


HĐND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã thông qua 08 nghị quyết theo nội dung, chương trình đã đề ra.

 

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7 về hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố năm 2019, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, quý và tổ chức thực hiện. Sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại 8 xã, phường để báo cáo kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cơ bản các ý kiến, kiến nghị đều được lãnh đạo UBND thành phố trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc, một số nội dung chưa trả lời đã được Thường trực HĐND tổng hợp bằng văn bản chuyển đến UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.

 

Thực hiện Nghị quyết về hoạt động giám sát năm 2019, HĐND thành phố đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố từ năm 2017 đến năm 2018 đối với UBND thành phố và 13 phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp; xã, phường. Thường trực HĐND thành phố đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về hoạt động của chính quyền phường Nguyễn Thị Minh Khai. Xin ý kiến đề xuất, kiến nghị giám sát của UBMTTQVN, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố phục vụ công tác xây dựng chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2020 để trình HĐND thành phố quyết định vào kỳ họp thứ 8. Phối hợp, tham gia đoàn giám sát chuyên đề của 2 Ban HĐND thành phố: Ban Kinh tế - Xã hội tái giám sát việc thực hiện công tác quản lý các loại quỹ nhân đạo, xã hội, từ thiện trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Ban Pháp chế giám sát thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng chính quyền cơ sở “trong sạch, vững mạnh”...

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND thành phố cũng đã tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn của công dân và phân loại để chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết; phân công các đơn vị chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo luật định; đôn đốc và chỉ đạo HĐND các xã, phường tổ chức thành công kỳ họp giữa năm cấp xã, phường; tổ chức họp giao ban Thường trực HĐND hai cấp giữa thành phố và 8 xã phường; tham dự Hội nghị giao ban HĐND cấp tỉnh với HĐND huyện, thành phố nhằm trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân.

 

Đối với hoạt động của các Ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND: Ngay từ đầu năm 2019, 2 ban HĐND thành phố Bắc Kạn đã chủ động xây dựng Chương trình hoạt động theo tháng, quý và triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo dự phân công của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn; tham gia giám sát cùng Thường trực HĐND thành phố theo kế hoạch, đồng thời thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo luật định. Đại biểu HĐND thành phố đã chủ động tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp, tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2019, HĐND thành phố Bắc Kạn sẽ tập trung theo dõi, giám sát UBND và các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng thành phố năm 2019; nghiên cứu, từng bước đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề và theo khu vực; tăng cường việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, có giải pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; tổ chức tiếp công dân, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của HĐND đúng quy định; tiếp tục phối hợp tổ chức giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và HĐND các xã, phường; đôn đốc các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động của HĐND; tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 9, nâng cao chất lượng kỳ họp, đảm bảo các Nghị quyết của HĐND có tính khả thi; tổ chức lấy phiếu nhận xét của đại diện cử tri đối với hoạt động của đại biểu HĐND thành phố nhằm nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động HĐND./.

Tác giả:  Khánh Phước, Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn
Sign In