Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoạt động của HĐND thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 29/06/2020  )
6 tháng đầu năm 2019, HĐND thành phố Bắc Kạn đã thực hiện đúng chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động thường kỳ khác theo Luật định. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, HĐND đã ban hành Nghị quyết đúng thẩm quyền, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương. Các hoạt động giám sát đã tập trung, bám sát vào các lĩnh vực có nhiều bất cập, vướng mắc được nhiều cử tri quan tâm.

 

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9 về hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố năm 2020, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo tháng, quý và tổ chức thực hiện. Sau kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 10, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri tại 8 xã, phường để báo cáo kết quả kỳ họp và thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cơ bản các ý kiến, kiến nghị đều được lãnh đạo UBND thành phố trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc, một số nội dung chưa trả lời đã được Thường trực HĐND tổng hợp bằng văn bản chuyển đến UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền. Tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Thực hiện Nghị quyết về hoạt động giám sát năm 2020, HĐND thành phố đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố; UBND xã, phường trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 02/2020 đối với UBND thành phố và UBND 8 xã, phường. Thường trực HĐND thành phố đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về hoạt động của chính quyền phường Đức Xuân. Xin ý kiến đề xuất, kiến nghị giám sát của Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố phục vụ công tác xây dựng chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2021 để trình HĐND thành phố quyết định vào kỳ họp thứ 10. Phối hợp, tham gia đoàn giám sát chuyên đề của 2 Ban HĐND thành phố: Ban Kinh tế - Xã hội tái giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn; Ban Pháp chế giám sát chuyên đề về công tác thi hành pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm thành phố từ đầu năm 2019 đến hết tháng 02/2020.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND thành phố cũng đã tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn của công dân và phân loại để chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết; phân công các đơn vị chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo luật định; đôn đốc và chỉ đạo HĐND các xã, phường tổ chức thành công kỳ họp giữa năm cấp xã, phường. Ban hành Quyết định phê duyệt nội dung Đề cương chi tiết và xin ý kiến lần 1, tổ chức hội thảo lần 1 đối với bản thảo cuốn Kỷ yếu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa V, khóa VI (giai đoạn 2011-2020).

 

Đối với hoạt động của các ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND: Ngay từ đầu năm 2020, 2 ban HĐND thành phố Bắc Kạn đã chủ động xây dựng Chương trình hoạt động theo tháng, quý và triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo dự phân công của Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn; tham gia giám sát cùng Thường trực HĐND thành phố theo kế hoạch, đồng thời thực hiện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo Luật định. Đại biểu HĐND thành phố đã chủ động tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp; tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết trình tại kỳ họp, tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, HĐND thành phố Bắc Kạn sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về hoạt động chủ yếu; hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2020. Tăng cường hoạt động giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chính sách, pháp luật ở địa phương. Tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND và tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; đôn đốc UBND và các cơ quan, ban, ngành tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, mở rộng đối tư­ợng cử tri. Nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND, thực hiện đầy đủ các quy định về thời gian và nội dung tiếp xúc cử tri. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân theo quy định; tiếp tục tổ chức hội nghị giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND với HĐND các xã, phường để nắm bắt thông tin 2 chiều và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp. Phối hợp, hướng dẫn HĐND các xã, phường thực hiện việc kiện toàn cán bộ HĐND theo đúng quy định; tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng thực chất, dân chủ và trách nhiệm cao. Chủ động phối hợp hoạt động với UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ngành, đoàn thể liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động của HĐND theo đúng Quy chế hoạt động; chuẩn bị các điều kiện, tổ chức thành công các kỳ họp để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế; biên soạn và xuất bản cuốn Kỷ yếu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân thành phố Bắc Kạn khóa V, khóa VI (giai đoạn 2011 - 2020); tham gia đầy đủ, hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và tổng kết công tác năm 2020; làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Tác giả:  Khánh Phước
Sign In