Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả hoạt động của HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2020

( Cập nhật lúc: 14/07/2020  )
Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan liên quan, HĐND các huyện, thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành bảo đảm đúng quy định, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng thuận thực hiện. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác giám sát được tổ chức khoa học, theo kế hoạch đề ra; việc giải quyết nội dung giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định.

 

Một cuộc giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ngân Sơn (Ảnh: HN)


Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trên cơ sở hướng dẫn Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức hoạt động của HĐND tại đơn vị hành chính mới khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; Thường trực HĐND 6 huyện đã chỉ định triệu tập viên, phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND các xã sáp nhập theo quy định.

 

HĐND một số huyện tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền (HĐND huyện Pác Nặm tổ chức 02 kỳ họp bất thường thông qua 05 nghị quyết về công tác cán bộ; HĐND huyện Chợ Đồn tổ chức 01 kỳ họp bất thường ban hành 01 nghị quyết chuyên đề và 01 nghị quyết về công tác cán bộ; HĐND huyện Chợ Mới, HĐND huyện Na Rì tổ chức 01 kỳ họp bất thường thông qua 01 nghị quyết về công tác cán bộ). Công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 được thực hiện chủ động, đúng quy định. Nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN cấp huyện sớm thống nhất trên cơ sở bám sát các quy định phân cấp thẩm quyền đối với HĐND; các quyết định, chủ trương để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và những vấn đề được nhiều cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm. Công tác khảo sat phục vụ thẩm tra được các Ban HĐND một số huyện quan tâm thực hiện: ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Chợ Đồn thực hiện 02 cuộc; các Ban HĐND huyện Bạch Thông tổ chức làm việc với UBND huyện và một số cơ quan liên quan để thảo luận, làm rõ vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình kỳ họp.

 

Tổ chức giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát từng bước được nâng lên. Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp huyện đã tổ chức hơn 20 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào việc giải quyết kiến nghị cửa cử tri, thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như:  Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực san ủi đất và cải tạo mặt bằng trên địa bàn; việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện một số cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp; hoạt động đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; phương án trồng, cải tạo thâm canh diện tích cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020... Thông qua hoạt động giám sát đã đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ, những mặt hạn chế cần khắc phục. Qua hoạt động giám sát, khảo sát, Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện gửi kiến nghị đến các cơ quan chịu sự giám sát, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Công tác tái giám sát được HĐND một số địa phương quan tâm thực hiện: Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bạch Thông giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban năm 2017 về tình hình hoạt động của các Trạm truyền thanh cơ sở. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND huyện Pác Nặm giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tái giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố. Thông qua hoạt động tái đã đánh giá rõ nét hơn về hiệu quả hoạt động giám sát và cũng là cơ sở để xác định rõ hơn trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các kiến nghị qua giám sát. 

 

Đại biểu HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cơ bản thực hiện tốt vai trò trách nhiệm theo luật định: Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020; đề xuất nội dung chất vấn, đơn vị trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020; tham gia hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND khi được mời. Công tác giám sát, khảo sát được Tổ đại biểu HĐND một số huyện quan tâm thực hiện: Tổ đại biểu HĐND xã Công Bằng, huyện Pác Nặm khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thi công tuyến đường Chộc Pạo-Khắp Khinh, xã Công Bằng...

 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện theo quy định. Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tham gia 03 cuộc đối thoại với 50 công dân, tiếp 10 lượt công dân; Thường trực HĐND huyện Chợ Mới tiếp 03 lượt công dân. Thường trực HĐND cấp huyện tiếp nhận và xử lý 27 đơn thư (HĐND thành phố Bắc Kạn 04 đơn, HĐND huyện Pác Nặm 02 đơn, HĐND huyện Chợ Mới 03 đơn, HĐND huyện Chợ Đồn 13 đơn, HĐND huyện Ba Bể 01 đơn, HĐND huyện Na Rì 02 đơn, HĐND huyện Ngân Sơn 02 đơn). Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, xử lý và chuyển đến các cơ quan, ngành chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (Thường trực huyện Chợ Đồn khảo sát 01 đơn thư của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai).  

 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND hai cấp đảm bảo duy trì tốt các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp HĐND, như: Định kỳ hàng tháng Thường trực HĐND hai cấp tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định nhất là các văn bản cho ý kiến đối với công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 (HĐND huyện Pác Nặm cho ý kiến đối với 02 văn bản, HĐND thành phố Bắc Kạn cho ý kiến đối với 03 văn bản, HĐND huyện Chợ Đồn cho ý kiến đối với 07 văn bản). Thường trực HĐND hai cấp điều hoà hoạt động của các Ban HĐND trong việc giám sát, khảo sát; tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Giữ mối liên hệ thường xuyên với UBND, UBMTTQVN cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Duy trì công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND hai cấp vẫn còn một số hạn chế như: Hoạt động khảo sát trên một số lĩnh vực về kinh tế - xã hội chưa triển khai  được kịp thời. Một số đại biểu chưa đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2021 của HĐND. Có địa phương chưa triển khai thực hiện  được hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực. Việc tổng hợp ý kiến cử tri của một số Tổ đại biểu còn chậm, chưa chính xác. Việc kiểm tra đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa thường xuyên liên tục nên vẫn còn có ý kiến kiến nghị của cử tri chậm được giải quyết….

 

Trong 6 tháng cuối năm HĐND cấp huyện sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2020. Tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra. Duy trì hoạt động của HĐND giữa hai kỳ họp bảo đảm kịp thời. Làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tác giả:  Phùng Mai, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In