Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả hoạt động của HĐND huyện Chợ Đồn 7 tháng đầu năm 2019

( Cập nhật lúc: 19/07/2019  )
Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, trong 7 tháng đầu năm 2019, HĐND huyện Chợ Đồn đã có nhiều có gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của HĐND huyện luôn bám sát kế hoạch, chương trình đề ra và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và tiến hành theo chương trình đã được HĐND thông qua; công tác giám sát được duy trì, có trọng tâm, trọng điểm; công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND phường ngày càng được nâng lên.

 

Toàn cảnh kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX


Cụ thể, công tác tổ chức kỳ họp được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Tổ chức họp Thường trực HĐND mở rộng để chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho kỳ họp; phân công các Ban HĐND huyện tổ chức khảo sát, thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp theo quy định; xây dựng chương trình, kịch bản điều hành kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức thành công kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND đã thông báo kết quả kỳ họp tới cử tri và đôn đốc UBND triển khai kịp thời các Nghị quyết của kỳ họp, đảm bảo đúng trọng tâm và hiệu quả.

 

Về hoạt động giám sát: Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thực hiện 01 cuộc giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Ban Dân tộc thực hiện giám sát việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2016 – 2020. Các cuộc giám sát của Ban KT-XH và Ban Pháp chế đều được thực hiện trong quý III, quý IV năm 2019. Nhìn chung, các cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND đều được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định; nội dung, kế hoạch, đề cương và kết luận giám sát đều được kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát biết và nghiêm túc tiếp thu, thực hiện.

 

Các hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của pháp luật. Trong 7 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường vụ UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 tại 8 đơn vị bầu cử với khoảng hơn 1000 cử tri tham gia; tại các buổi hội nghị, cử tri đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

 

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được duy trì thực hiện, qua tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận 01 đơn thư đề nghị và chuyển UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện Chợ Đồn đã tổ chức hội nghị giao ban quý I/2019 với Thường trực HĐND các xã, thị trấn và đăng ký cho thành viên các Ban HĐND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tham gia các hội nghị tập huấn, hội nghị giao ban do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.

 

Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; HĐND huyện đã tập trung thực hiện nhiệm vụ theo quy định và kế hoạch đề ra. Thường trực và các Ban HĐND chủ động xây dựng nội dung, chương trình hoạt động và nắm bắt thông tin, vấn đề cử tri quan tâm để chuyển các cơ quan liên quan xem xét, trả lời.

 

Tuy nhiên, một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, một số kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND được chuyển đến các cơ quan, đơn vị còn chậm được giải quyết, hoặc trả lời, giải quyết nhưng không gửi kết quả về Thường trực HĐND và cử tri được biết; chưa thực hiện được nhiều cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; tổ đại biểu HĐND chưa thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo định kỳ.

 

Để hoạt động của HĐND huyện có hiệu quả, trong 5 tháng cuối năm 2019, HĐND huyện Chợ Đồn tiếp tục thực hiện các chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra; duy trì các hoạt động của HĐND; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tăng cường giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh để đề xuất kịp thời với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao phó./.

Tác giả:  Triệu Thị Hiền, Ban Dân tộc HĐND huyện Chợ Đồn
Sign In