Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân Sơn: HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp bất thường

( Cập nhật lúc: 12/06/2019  )
Ngày 11/6/2019 HĐND huyện Ngân Sơn đã tổ chức kỳ họp bất thường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp có Đồng chí Địch Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND huyện.

 

Toàn cảnh kỳ họp


Tại kỳ họp bất thường, các đại biểu đã được nghe UBND huyện trình bày Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính huyện Ngân Sơn giai đoạn 2019-2021, Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn; Ban Pháp chế thông qua báo cáo thẩm tra. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, trao đổi các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đi đến thống nhất và 100% đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

 

Chủ trương sắp xếp xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm thuộc huyện Ngân Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới với tên gọi là xã Hiệp Lực là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, kế hoạch của tỉnh, của huyện và thực trạng về quy mô diện tích, dân số ở huyện Ngân Sơn; đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra và xu thế phát triển của đất nước nhằm mang lại sự thống nhất trong quản lý nhà nước để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

 

Kỳ họp cũng đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, thông qua Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện; Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Địch Xuân Sơn đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính; quan tâm đề ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh do thay đổi đơn vị hành chính cấp xã mới…

Tác giả:  Hà Kiều Diễm, Phó Ban Pháp chế HĐND Ngân Sơn
Sign In