Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng ngày 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (KCN Thanh Bình).

Xem tiếp


Chiều ngày 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (KCN Thanh Bình).

Xem tiếp


Năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động của Ban, bám sát chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh để tham mưu, tổ chức các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban được phân công, phụ trách.

Xem tiếp


Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định: Các Ban HĐND là cơ quan của HĐND, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình HĐND; giám sát, kiến nghị những vấn đề do Ban phụ trách, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND, do đó ngay từ khi ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã xác định rõ để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND thì phải đổi mới phương thức tổ chức giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND.

Xem tiếp


Thực hiện Thông báo số 12/TB - HĐND ngày 10/5/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 04 Báo cáo và 04 Tờ trình dự thảo nghị quyết.

Xem tiếp


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có 5 thành viên, trong đó có 2 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Trải qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, tập thể Ban đã có nhiều cố gắng trong hoạt động thẩm tra, giám sát, hiệu quả hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách từng bước được nâng cao, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo Đề án số 01/ĐA-HĐND.

Xem tiếp


Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát theo đơn của Công ty TNHH Nhiệt Công nghiệp HTL, đề nghị xem xét việc trả lại quyền sử dụng đất cho cá nhân ông Trịnh Đình Năng.

Xem tiếp


Ngày 04/9/2018, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức họp thông qua Dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục; thu và quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định tại các trường học. Cuộc họp do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có các thành viên của Đoàn Giám sát cùng đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài chính, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện giám sát trực tiếp.

Xem tiếp


Ngày 17/8, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục; thu và quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định của các trường học trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Tham gia giám sát có đại diện Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và một số đại biểu HĐND tỉnh công tác tại Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.

Xem tiếp

12
Sign In