Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2020, trong tháng 10/2020 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban về hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa và việc thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020.

Xem tiếp


Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí quy định: “Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo tỷ lệ xác định quy định tại Điều 5 Nghị định này; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước”

Xem tiếp


Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, ngày 19/4/2018 tại kỳ họp thứtám, HĐND tỉnh Bắc Kạn đãban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 18/6/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách do bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát tại UBND huyện Ba Bể và UBND xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 16/06/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc khảo sát phục vụ công tác thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX, sáng ngày 19/6/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế tại thôn Bản Phát, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Xem tiếp


Ngày 23/4/2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và đi thực tế hiện trường dự án Kè Sông Cầu bảo vệ khu dân cư, công trình quốc phòng và hạ tầng, thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Quy chế hoạt động và Chương trình hoạt động năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức đánh giá kết quả công tác quý I năm 2020. Theo đó, Ban đã chủ động triển khai đầy đủ các hoạt động theo Kế hoạch quý I đề ra, đó là tổ chức giám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, khảo sát tại một số cơ quan, địa phương phục vụ công tác thẩm tra, thẩm tra 5 Hồ sơ dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2020. Ngoài ra, theo lĩnh vực phụ trách, Ban đã thẩm tra, đề xuất cho Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với 20 văn bản của UBND tỉnh về phân bổ kinh phí, trang bị, mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Xem tiếp


Sáng ngày 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu Công nghiệp Thanh Bình (KCN Thanh Bình).

Xem tiếp


Chiều ngày 17/3, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.

Xem tiếp

123
Sign In