Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 03/10/2019  )
Thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập Đoàn giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch Đoàn giám sát, ngày 30/9/2019, Tổ Giám sát số 02 thuộc Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với UBND huyện Chợ Đồn. Tham gia buổi giám sát có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án, Văn phòng đăng ký sử dụng đất và Văn phòng HĐND - UBND huyện Chợ Đồn.

 

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ giám sát số 02 đã nghe báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Các thành viên Tổ giám sát đã trao đổi về kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị các phòng, ban liên quan làm rõ nguyên nhân, từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công trong thời gian tới. Theo đó, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Chợ Đồn công tác quản lý sử dụng đất được lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn quan tâm hàng năm đều có văn bản chỉ đạo, tuyên truyền; có kế hoạch tổ chức kiểm tra (đến thời điểm giám sát đã kiểm tra được 09 xã), việc tranh chấp đất đai được cấp có thẩm quyền giải quyết đúng quy định; việc rà soát kế hoạch sử dụng đất được thực hiện thường xuyên…Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện đó là: Còn 36 tổ chức chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có tình trạng đất của tổ chức bị lấn chiếm, tự ý đất đổi đất giữa các tổ chức, chồng lấn trong quy hoạch; số vụ tranh chấp đất đai giữa các cá nhân với đất của tổ chức còn nhiều…

 

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Chợ Đồn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản về công tác quản lý, sử dụng đất nói chung và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, có giải pháp để các đơn vị thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; chỉnh lý biến động đất đai. Tăng cường công tác giám sát của HĐND, công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chuyên môn. Có giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ địa chính ở cơ sở./.

Tác giả:  Dương Thảo
Sign In