Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức 03 kỳ họp thường lệ trong năm 2020

( Cập nhật lúc: 10/12/2019  )
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; trên cơ sở Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp; sáng ngày 07/12/2019, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, HĐND tỉnh sẽ tổ chức 03 kỳ họp thường lệ vào các thời gian như sau: Kỳ họp thường lệ tháng 4, tháng 7, tháng 12 năm 2020.

 

Ngoài việc tổ chức các kỳ họp thường lệ nêu trên, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ HĐND tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp bất thường theo luật định.

 

Các kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, đề án; thông qua nghị quyết và những nội dung khác thuộc thẩm quyền theo luật định.

 

Đây là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng các nội dùng trình kỳ họp đảm bảo chất lượng về nội dung và kịp thời về thời gian theo quy định./.

Phùng Mai
Sign In