Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

( Cập nhật lúc: 18/05/2020  )
Ngày 05/5/2020, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX kỳ họp thứ 15 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

Nghị quyết là cơ sở để có các đơn vị, địa phương có căn cứ thực hiện công tác điều tra, xây dựng và theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, qua đó phục vụ việc xem xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới về chỉ tiêu 17.1 (Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định) theo Bộ chỉ tiêu Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gồm có 05 nội dung chi; mức chi kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm được áp dụng theo mức chi tối đa theo Phụ lục tại Chương II, Phần A ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Nguồn kinh phí thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây./.

Tác giả:  Việt Hòa, Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In