Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách

( Cập nhật lúc: 29/07/2020  )
Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết được ban hành trên cơ sở Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ.

 

Đối với cấp xã: Tối đa không quá số lượng 10 người làm việc để đảm nhiệm 16 chức danh không chuyên trách và mức phụ cấp được chia thành 05 nhóm, cụ thể như sau: Nhóm 1: Mức phụ cấp được phân loại theo từng loại xã, trong đó: xã loại 1 bằng 1,08, xã loại 2 bằng 1,05 và xã loại 3 bằng 1,04. Nhóm 2: Mức phụ cấp được phân loại theo từng loại xã, trong đó: xã loại 1 bằng 0,98, xã loại 2 bằng 0,95 và xã loại 3 bằng 0,94. Nhóm 3: Mức phụ cấp chung bằng 1,0. Nhóm 4: Mức phụ cấp chung bằng 0,55. Nhóm 5: Mức phụ cấp chung bằng 0,48.

         

Đối với ở thôn, tổ dân phố: Tối đa không quá số lượng 03 người làm việc để đảm nhiệm 03 chức danh gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố) và Trưởng Ban công tác mặt trận. Mức phụ cấp được chia thành 02 nhóm: Nhóm 1 gồm các thôn, tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn bằng 1,3; Trưởng Ban công tác mặt trận bằng 0,8. Nhóm 2 gồm các thôn, tổ dân phố còn lại: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn bằng 1,1; Trưởng Ban công tác mặt trận bằng 0,6.

         

Về hình thức kiêm nhiệm: Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn đội trưởng, Nhân viên Y tế thôn bản, Ủy viên Ban bảo vệ dân phố.

         

Về số lượng kiêm nhiệm: Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm không quá 01 chức danh không chuyên trách ở cấp xã. Những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm không quá 02 chức danh khác.  

 

Về mức phụ cấp kiêm nhiệm: Bằng 60% mức phụ cấp của từng chức danh kiêm nhiệm.

         

Về chế độ bảo hiểm: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo các quy định hiện hành. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

         

Hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố: Đối với thôn, tổ dân phố có từ 350 hộ trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: 10.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố. Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại: 9.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm. Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố được bồi dưỡng 30.000 đồng/người/buổi.

         

Các chức danh chuyển tiếp: Gồm các chức danh Công an viên (hoặc Ủy viên Ban bảo vệ dân phố) và Thôn đội trưởng đến khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.

         

Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020. Xem chi tiết Nghị quyết tại đây./.

Tác giả:  Văn Thiện, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In