Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất

( Cập nhật lúc: 29/07/2020  )
Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 (bổ sung).

 

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung); quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tại các địa phương có phát sinh mới công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020.

 

Do đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17/7/2020, theo đó, tổng số công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 41 công trình, dự án, cụ thể: Thành phố Bắc Kạn: 05 công trình, dự án; Huyện Bạch Thông: 02 công trình, dự án; Huyện Ba Bể: 02 công trình, dự án; Huyện Chợ Đồn: 07 công trình, dự án; Huyện Chợ Mới: 10 công trình, dự án; Huyện Pác Nặm: 08 công trình, dự án; Huyện Ngân Sơn: 02 công trình, dự án; Huyện Na Rì: 05 công trình, dự án. Đồng thời, chuyển mục đích sử dụng 18.996,1m2 đất trồng lúa để thực hiện 21 công trình, dự án.   

 

HĐND tỉnh cũng quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 (bổ sung), gồm 98 công trình, dự án; tổng diện tích 59,14 ha, trong đó: 58,77 ha rừng sản xuất và 0,37 ha rừng phòng hộ, cụ thể: Thành phố Bắc Kạn: 64 công trình, dự án; Huyện Bạch Thông: 04 công trình, dự án; Huyện Ba Bể: 05 công trình, dự án; Huyện Chợ Đồn: 08 công trình, dự án; Huyện Chợ Mới: 02 công trình, dự án; Huyện Pác Nặm: 11 công trình, dự án; Huyện Ngân Sơn: 01 công trình, dự án; Huyện Na Rì: 03 công trình, dự án./. 

Tác giả:  Huy Nhân, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In