Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế tại huyện Na Rì

( Cập nhật lúc: 18/05/2020  )
Ngày 14/5/2020, Tổ số 01 Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại huyện Na Rì.

 

Đoàn giám sát đã chia làm 02 nhóm tiến hành giám sát trực tiếp tại một số đơn vị trực thuộc UBND huyện, gồm: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông.

 

 

Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với UBND huyện. Tại huyện Na Rì, sau khi thực hiện sắp xếp số phòng chuyên môn giảm từ 13 phòng xuống còn 11 phòng; số đơn vị sự nghiệp từ 55 đơn vị xuống còn 53 đơn vị. Tổng số biên chế có mặt/biên chế được giao năm 2020 là: công chức 64/70; viên chức 908/943; hợp đồng lao động 68 là 13/15. Từ năm 2017 đến nay đã giải quyết tinh giản biên chế được 36 trường hợp. Bộ máy của đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đi vào hoạt động ổn định. Thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, sau khi sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã: giảm từ 308 người xuống còn 170 người; số người hoạt động không chuyên trách ở thôn giảm từ 2.741 người xuống còn 658 người. Tuy nhiên, việc thực hiện còn một số khó khăn, hạn chế như: Từ năm 2017, 2019 đến nay có 02 đơn khiếu nại liên quan đến công tác giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 108, hiện nay vẫn đang tiếp tục giải quyết. Việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của phòng Y tế, phòng Dân tộc về Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện còn có khó khăn, vướng mắc…

 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với các nội dung do các đơn vị trực thuộc và UBND huyện báo cáo. Đồng thời, trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trên địa bàn như: Việc giải quyết đơn thư khiếu nại; cơ cấu chuyên môn tại các phòng, ban; việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện…

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh đề nghị địa phương thực hiện một số nội dung như: Tiến hành sơ kết, đánh giá việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của phòng Y tế, phòng Dân tộc về Văn phòng HĐND và UBND huyện để đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; chủ động kiện toàn một số vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc; rà soát lại việc sử dụng biên chế để việc giao, sử dụng biên chế gắn với chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp thu những khó khăn, kiến nghị của địa phương trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trên địa bàn để Đoàn tổng hợp chung và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Tác giả:  Phùng Mai, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Sign In